img
เกี่ยวกับเรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ศจ. ดร. จูน ฮอง โช
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศจ. ฮัน จิน ยู
มิชชันนารีพีซีเค
คศ.นิตยา หงส์สวัสด์
นายสถานี
หทัย โสภาบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการ
เกี่ยวกับศูนย์สร้างสาวกฯ

    ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของ   สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ บุกเบิกคริสตจักรทั่วประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักคือ ให้ความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวทาง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐและการติดตาม เลี้ยงดูฟูมฟักแก่ผู้เชื่อใหม่และเก่าให้มีความเข้มแข็งด้านวิญญาณจิต มีใจกระตือรือร้นในการขยายแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ ที่ตรัสว่า '' ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค '' (มัทธิว 28: 18-20)

พันธกิจศูนย์สร้างสาวกฯ

1. เพื่อสร้างสาวกเพื่อการประกาศ และบุกเบิกคริสตจักร โดยการจัดการอบรมหลักสูตรการประกาศ

2. เพื่อเป็นสาขาวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี วิทยาเขตอุดรธานี

3. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางมิชชั่นนารีต่างประเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศจ. ดร. จูน ฮอง โช

อีเมล์ : churchplantcct@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000