img
ภาพกิจกรรม โบสถ์ริมน้ำแห่งพระพร
ประมวลภาพกิจกรรม » ความเชื่อด้วยใจและด้วยปาก

ความเชื่อด้วยใจและด้วยปาก

3 มิถุนายน 2018

ผู้นำนมัสการ คุณหทัย ผู้อธิษฐาน คุณพิทูน ผู้เทศนา ศจ.ซิน ซึง ยอม ⛪หัวข้อเทศนา"ความเชื่อด้วยใจและด้วยปาก" ⛪โรม 10:5-10

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000