Find your books:
Contact Us
Email churchplantcct@gmail.com
Tel : 042-266464
Fax : 042-266464

www.churchplantcct.org
ย้อนกลับ
Call Number 286.6092 ย485พ
ISBN/ISSN 9748546276
Authors ยูแบงค์, อรัญ.
Title พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้...
City เชียงใหม่.
Publisher 1
Year 2549
Amount ก-ต, 253 หน้า : ภาพประกอบ
Keyword ยูแบงค์, อรัญ -- ชีวประวัติ, ดิไซเบิล ออฟ ไครสท์ -- ประวัติ
Register No 01571, 01572
No of Copy 2