Find your books:
Contact Us
Email churchplantcct@gmail.com
Tel : 042-266464
Fax : 042-266464

www.churchplantcct.org
ย้อนกลับ
Call Number 253 ส226ค
ISBN/ISSN -
Authors สภาคริสตจักรในประเทศไทย, หน่วยงานศิษยาภิบาล.
Title คู่มืออบรมผู้ปกครอง - มัคนายก.
City กรุงเทพฯ
Publisher 1
Year 2533
Amount 41
Keyword หนังสือชุดคุณภาพชีวิตคริสตจักร เล่ม 1, ผู้นำคริสตจักร, ผู้ปกครอง, มัคนายก
Register No 01583, 01584, 01585
No of Copy 3