img
วีดีโอศูนย์ฯ
เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เผยแพร่เมื่อ : 18 มี.ค. 2016 / 54 ปีที่แล้ว

รายละเอียดวีดีโอ :
เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการ­ประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์­พระเยซูคริสต์เจ้า

เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่
พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย
จากความตายเราได้รับชีวิตใหม่ พระคริสต์เสด็จมาช่วยเรา
พระเยซูยอมรับโทษแทนเรา ทรงแบกรับ ความบาปเราทั้งหมดไว้
พระองค์ตายแล้วกลับฟื้นเป็นขึ้นใหม่ ชนะความตายและบาปทั้งมวล

* ทรงมอบเรื่องนี้ให้เราประกาศ ให้ทุกชนชาติได้รับพระพร
รับความรอดรับชีวิตนิรันดร สู่สวรรค์ตามน้ำพระทัย
เรารุ่นที่แปด(พวกเราทุกคน)จะขออาสา ทำตามบัญชาที่ทรงให้ไว้
จะรับใช้จนวันชีพวางวาย จะเป็นหรือตายมอบไว้กับพระองค์

จะออกไป จะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเยซู ผู้ทรงยอมตายแทนคนบาปทุกคน
จะออกไป จะออกไปประกาศความรักของพระเยซู ผู้อภัยความผิดบาปเราทุกคน
จะตั้งใจ จะตั้งใจ ทำตามพระทัยของพระเยซู พระบัญชาที่ทรงมอบให้เราทำ
จะออกไป จะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเยซู ให้โลกรู้เรื่องราวความรักยิ่งใหญ่....
พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนท­ุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่­งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000