img
วีดีโอศูนย์ฯ
วีดีโอศูนย์ฯ ทั้งหมด
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...
15 พ.ค. 2014 / 54 ปีที่แล้ว
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1
เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่
18 มี.ค. 2016 / 54 ปีที่แล้ว
เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการ­ประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่
เพลงสรรเสริญพระเจ้า...จากคณะมิชชันนารีพีซีเค
18 พ.ย. 2014 / 54 ปีที่แล้ว
การนมัสการพระเจ้าเนื่องจากการล่วงหลับของ­ผู้ปกครองอาวุโส SUK HOON CHO (คุณพ่อของ ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮอง โช) วันที่17 พฤศจิกายน 2014 ณ โบสถ์ริมนำ้แห่ง
สรภัญญะ..ปัญหาสังคมกับชีวิตคริสเตียน
23 มิ.ย. 2014 / 54 ปีที่แล้ว
การอบรมหลักสูตร "สร้างครูรวี" 17-20 มิ.ย. 2014
แมคกิลวารี...สายใยแห่งความผูกพัน
21 พ.ค. 2014 / 10 เดือนที่แล้ว
การอบรมครูรวีภาค 13
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
15 พ.ค. 2014 / 54 ปีที่แล้ว
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1
วีดีโอศูนย์ฯ ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000