You cannot copy content of this page
Wednesday, August 21, 2019

เกี่ยวกับหมวดคริสเตียนริมน้ำแห่งพระพร คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

จุดประกาศริมน้ำแห่งพระพร เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคณะมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรียนเกาหลี (PCK) นำโดย ศจ. จุน ฮอง โช มีการรวมกลุ่มกันอธิษฐาน สามัคคีธรรม และมีการนมัสการครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2006 โดยมีศานาจารย์ จุน ฮอง โช เป็นศิษยาภิบาล และต่อมามีชื่อเรียกว่าจุดประกาศบ้านท่าตูม ในช่วงแรกได้ใช้ห้องประชุมศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร สำหรับการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์หลังเดิมทรุดโทรม

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่สนใจในภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่สนใจในภาษาอังกฤษ และอยากหาความรู้เพิ่มเติม ในครั้งนี้เองเป็นโอกาศที่ดีสำหรับเราทุกคนมีทีมอนุชนจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาทำพันธกิจที่ประเทศไทยและคริสตจักรริมน้ำแห่งพระพรก็อยากจะเป้็นพระพรต่อผู้อื่นที่จะมาร่วมเรียนด้วยกัน ในวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:00-12:00 น. ตลอดการเรียนฟรี ฟรี ฟรี ฟรี มีแค่วันเดียวเท่านั้นที่เราจะได้ฝึกภาษา ไม่จำกัดอายุในการเรียน...

ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีการสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ขึ้น โดยมีพิธีวางศิลาราก วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2009 และมีพิธีมอบถวายอาคารโบสถ์ วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2009 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 เดือน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โบสถ์ริมน้ำแห่งพระพร” ลักษณะของอาคารนมัสการ เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น รูปทรงแปดเหลี่ยม สามารถรองรับจำนวนคนได้ 250 คน ภายในตัวอาคารได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงพร้อมทั้งโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในการนมัสการพระเจ้าและทำกิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,610,674.00 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยงบประมาณในการก่อสร้างได้รับการถวายจาก สภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักร หน่วยงาน สถาบัน และบุคคลในประเทศไทย นอกจากนี้มีเงินถวายจากคริสตจักร หน่วยงาน และบุคคลในประเทศเกาหลี อาทิเช่น Centum Presbyterian Church, Wol Gwang Community Church เป็นต้น

พันธกิจที่สำคัญของคริสตจักร คือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ การเยี่ยมเยียนและติดตามผู้เชื่อ และการอภิบาล ใน ปี ค.ศ. 2008 มีผู้กลับใจเชื่อและรับบัพติสมาเป็นคนแรกคือนายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.2008 ต่อมามีผู้กลับใจเชื่อและรับบัพติสมาเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมีสมาชิกสมบูรณ์ จำนวน 24 คน สมาชิกสำรอง จำนวน 12 คน เด็กรวีวารศึกษา จำนวน 18 คน มีผู้เข้าร่วมนมัสการในวันอาทิตย์เป็นประจำประมาณ 30-40 คน

ปัจจุบันจุดประกาศริมน้ำแห่งพระพร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 153 ม.11 ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย บ้านท่าตูม ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 มี ศจ.จุน ฮอง โช เป็นศิษยาภิบาล และอ.กัลยา รังสรรค์ เป็นผู้อภิบาล ติดต่อได้ที่ 042-266464, 083-1498009 (อุ๊)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม (Rev. Dr.Sin Seung Yeom)
อีเมล์ : churchplantcct@gmail.com

กิจกรรมของนักศึกษาและโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธีและเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสาวก

กิจกรรมของนักศึกษาและโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธีและเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสาวกในวันอังคารที่ 9ก.ค2019 งานรับใช้ที่กำลังฝึกในการเป็นผู้นำทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญานที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างดั่งที่พระเยซูทรงสอนและเรามีผู้นำที่ดีนำทีมโดยท่าน.อ.ยอม #ครอบครัวพระเยซู

Worship dance 2014 – Awesome God

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง” พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดช ความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดชความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ­่งใหญ่ โดย อนุชนคริสตจักรริมนำ้แห่งพระพร

กิจกรรมระหว่างสัปดาห์

เวลา เนื้อหารายการ
05.30 น.    อธิษฐานรุ่งเช้า (วันจันทร์-ศุกร์)
19.00 น.    ศึกษาพระคัมภีร์ (วันพุธ)
09.30 –10.00 น.    ชั้นเรียนรวีวารศึกษาผู้ใหญ่ (วันอาทิตย์)
10.00 – 10.30 น.    เพลงสรรเสริญพระเจ้า , แบ่งปันคำพยาน
10.30 – 12.00 น.    นมัสการพระเจ้า , ชั้นเรียนรวีวารศึกษาเด็กเล็ก
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เจ้าหน้าที่หมวดคริสเตียนริมน้ำแห่งพระพร

ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม
ศิษยาภิบาลศริสตจักร

อ.สุภาภรณ์ พานธูป
ผู้อภิบาล

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.