Sunday, September 20, 2020

เกี่ยวกับศูนย์สร้างสาวกฯ

ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ บุกเบิกคริสตจักรทั่วประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักคือ ให้ความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวทาง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐและการติดตาม เลี้ยงดูฟูมฟักแก่ผู้เชื่อใหม่และเก่าให้มีความเข้มแข็งด้านวิญญาณจิต มีใจกระตือรือร้นในการขยายแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ ที่ตรัสว่า ” ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค ” (มัทธิว 28: 18-20)

พันธกิจศูนย์สร้างสาวกฯ

1. เพื่อสร้างสาวกเพื่อการประกาศ และบุกเบิกคริสตจักร โดยการจัดการอบรมหลักสูตรการประกาศ
2. เพื่อเป็นสาขาวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี วิทยาเขตอุดรธานี
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางมิชชั่นนารีต่างประเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสาวกฯ
ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม (Rev. Dr.Sin Seung Yeom)
อีเมล์ ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม : 0629191@hanmail.net
อีเมล์ ศูนย์สร้างสาวกฯ : churchplantcct@gmail.com

🙏✍️ประกาศ ๆ ๆ…ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่าน🤟💬 เข้าร่วมการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

🙏✍️ประกาศ ๆ ๆ...ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่าน🤟💬 เข้าร่วมการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 กันยายน 2019 กำหนดการ ⏱️️ วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียน...

เพลงสรรเสริญพระเจ้า-พร้อมจะไป

เพลงสรรเสริญพระเจ้า-พร้อมจะไป โดยผู้จบหลักสูตรวิชาการประกาศ "การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 11" ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จังหวัดอุดรธานี

ชาโลม…เพื่อนที่รัก…

เราจะพบกันอีก...ชาโลม การอบรมสร้างสาวก รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 25-28 กันยายน 2017 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสาวกฯ.

ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม (Rev. Dr.Sin Seung Yeom)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสาวกฯ

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.