You cannot copy content of this page
Monday, January 20, 2020

ประมวลภาพกิจกรรม

การนมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี

รับใช้พระวจนะกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13 ศจ.อมร สารสมุทร ประธานศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี ศจ.ไมตรี สิงห์คำป้อง ศจ.ธีรพันธ์...

Read more

โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี 2019

😊ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมชีวิตนักศึกษาเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในอนาคต😊 05/06/19 ขอบคุณพระเจ้า.. ชั้นเรียนการนมัสการ ผู้สอน: คศ.กฤษชัย บัวทอง #โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี2019

Read more

รับใช้พระวจนะร่วมกับ ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13

รับใช้พระวจนะร่วมกับ ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13, ศจ.ดร.ซิน ซึง ยอม ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1...

Read more

พระวจนะ 2 ทิโมธี 4:1-5 “ให้ประกาศพระวจนะ”

อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 ผู้นำเพลง คุณภาสกร,คุณสุธรรมา,คุณวัฒน์,น้องเมี่ยมและคุณอั๋น ผู้นำนมัสการ คุณปุณณพร ผู้อธิษฐาน คุณทองจันทร์ พระวจนะ 2 ทิโมธี 4:1-5 "ให้ประกาศพระวจนะ"...

Read more

พระวจนะมาระโก 14:3-9 “พระเยซูทรงรับการชโลม”

ผู้นำเพลง คุณจรูญ+คุณภาสกร+คุณทวีศักดิ์+คุณอั๋น ผู้นำนมัสการคุณทองจันทร์ ผู้อธิษฐานคุณวิรัตน์ พระวจนะมาระโก 14:3-9 "พระเยซูทรงรับการชโลม" เทศนาโดย ศจ.ซิน ซึง ยอม พิธีมหาสนิท ผ่านถุงถวาย ครอบครัววจีประสี อธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร...

Read more

พระวจนะ 2 เปโตร 3:8-13 “คำสัญญาเรื่องการเสด็จมาครั้งที่ 2”

อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2019 นำเพลง คุณหทัยคุณดวงใจและทีมนมัสการ ผู้นำนมัสการ คุณจรูญ ผู้นำอธิษฐาน คุณ พิทูน พระวจนะ 2 เปโตร 3:8-13...

Read more

พระวจนะ โรม 7:21-25 “ฝ่าฝืนบาป”

อาทิตย์ 7 เมษายน 2019 นำเพลง สมาชิกและนักศึกษาฝึกงาน ผู้นำนมัสการ คุณทองจันทร ผู้อธิษฐาน คุณวิรัตน์ พระวจนะ โรม 7:21-25 "ฝ่าฝืนบาป" เทศนาโดย...

Read more
Page 1 of 14 1 2 14


SUBSCRIBE

Our daily email with 1 great thing you need to know about content.

We Promise Not to Spam You.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.