You cannot copy content of this page
Tuesday, January 28, 2020

วีดีโอกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

Worship dance 2014 – Awesome God

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง” พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดช ความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดชความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ­่งใหญ่ โดย อนุชนคริสตจักรริมนำ้แห่งพระพร

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา TEE เกาหลี พระคริสตธรรมกรุ่งเทพรุ่นที่ 39

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา TEE พระคริสตธรรมกรุ่งเทพรุ่นที่ 39 วันที่ 9 กันยายน 2014 ประเทศเกาหลี

Read more
Page 1 of 3 1 2 3


SUBSCRIBE

Our daily email with 1 great thing you need to know about content.

We Promise Not to Spam You.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.