You cannot copy content of this page
Tuesday, January 28, 2020

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้…เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์…

รายละเอียดวีดีโอ : ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

รายละเอียดวีดีโอ : เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการ­ประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์­พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา...

Read more

เพลงสรรเสริญพระเจ้า…จากคณะมิชชันนารีพีซีเค

การนมัสการพระเจ้าเนื่องจากการล่วงหลับของ­ผู้ปกครองอาวุโส SUK HOON CHO (คุณพ่อของ ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮอง โช) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2014 ณ โบสถ์ริมนำ้แห่ง

Read more
Page 1 of 2 1 2


SUBSCRIBE

Our daily email with 1 great thing you need to know about content.

We Promise Not to Spam You.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.