You cannot copy content of this page

Worshiping Thanksgiving on the occasion of the opening of the Timothy Christ School

รับใช้พระวจนะกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13 ศจ.อมร สารสมุทร ประธานศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี ศจ.ไมตรี สิงห์คำป้อง ศจ.ธีรพันธ์...

Read more

School of Christ Dhamma Timothy 2019

😊ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมชีวิตนักศึกษาเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในอนาคต😊 05/06/19 ขอบคุณพระเจ้า.. ชั้นเรียนการนมัสการ ผู้สอน: คศ.กฤษชัย บัวทอง #โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี2019

Read more

Serving the Word together with Prof. Serea Sutthisarn, Chairman of the Faculty of Dhamma Church, Region 13

รับใช้พระวจนะร่วมกับ ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13, ศจ.ดร.ซิน ซึง ยอม ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1...

Read more

The Word 2 Timothy 4: 1-5 “Give the Word of the Word”

อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 ผู้นำเพลง คุณภาสกร,คุณสุธรรมา,คุณวัฒน์,น้องเมี่ยมและคุณอั๋น ผู้นำนมัสการ คุณปุณณพร ผู้อธิษฐาน คุณทองจันทร์ พระวจนะ 2 ทิโมธี 4:1-5 "ให้ประกาศพระวจนะ"...

Read more

Word 14: 3-9 “Jesus was anointed”

ผู้นำเพลง คุณจรูญ+คุณภาสกร+คุณทวีศักดิ์+คุณอั๋น ผู้นำนมัสการคุณทองจันทร์ ผู้อธิษฐานคุณวิรัตน์ พระวจนะมาระโก 14:3-9 "พระเยซูทรงรับการชโลม" เทศนาโดย ศจ.ซิน ซึง ยอม พิธีมหาสนิท ผ่านถุงถวาย ครอบครัววจีประสี อธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร...

Read more

Word of Romans 7: 21-25 “Breach of sin”

อาทิตย์ 7 เมษายน 2019 นำเพลง สมาชิกและนักศึกษาฝึกงาน ผู้นำนมัสการ คุณทองจันทร ผู้อธิษฐาน คุณวิรัตน์ พระวจนะ โรม 7:21-25 "ฝ่าฝืนบาป" เทศนาโดย...

Read more
Page 1 of 14 1 2 14

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.