Wednesday, November 25, 2020

พันธกิจห้องสมุดสาวกฯ

1. เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ให้แก่นักศึกษาศาสนศาสตร์ , สมาชิกคริสตจักร , เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าตูมและประชาชนชั่วไป
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนและเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า
3. เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขี้นและการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและชุมชน
4. เพื่อเป็นแหล่งติดตามข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ระเบียบการใช้ห้องสมุดสาวกฯ

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด
3. การยืม-คืนจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้ง
4. ห้ามใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของผู้อื่นในการยืม
5. การยืม-คืนหนังสือจะต้องยืม-คืนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองทุกครั้ง
6. หนังสือแต่ละเล่มสามารถยืมต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
7. หากส่งช้าเกินวันกำหนดส่งปรับวันละ 5 บ./เล่ม ไม่นับรวมวันหยุด
8. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุด
9. อาจารย์ ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 2 สัปดาห์
10. นักศึกษา ยืมได้ 5 เล่ม ต่อ 2 สัปดาห์

สิทธิการยืมในการยืมมีดังนี้

ห้องสมุดศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักรมีหนังสือทางด้านศาสนศาสตร์ไว้ให้บริการแก่บุคคลที่สนใจที่จะศึกษาในด้านนี้ ได้แก่หนังสือทั้งภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศ ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้

1.2 ถ้าหนังสือที่ท่านทำหายยังคงมีจำหน่าย ห้องสมุดจะคิดราคาหนังสือนั้นตามราคาท้องตลาด และคิดค่าดำเนินการเพิ่มเล่มละ 50 บาท
1.2 ถ้าหนังสือที่ท่านทำหายแล้วไม่มีจำหน่ายแล้ว ห้องสมุดจะกำหนดราคาของหนังสือเล่มนั้น ๆ และคิดค่าดำเนินการเพิ่มเล่มละ 50 บาท
1.3 ในกรณีที่หนังสือชำรุด ห้องสมุดจะดำเนินกับหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือหาย

11. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ยืมได้ 5 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์
12. บุคคลสังกัดสภาคริสตจักรฯ ยืมได้ 3 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์
13. สมาชิกโบสถ์ริมน้ำฯ ยืมได้ 3 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์

– 13.1 หนังสือที่เลยกำหนดส่ง 1 เดือน ผู้ยืมจะต้องชดใช้ให้ห้องสมุดตามระเบียบของหนังสือหาย
– 13.2 ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนหนังสือใด ๆ ที่ถูกยืมออกไปก่อนกำหนดส่ง
– 13.3 วารสารและหนังสืออ้างอิงอนุญาตให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
– 13.4 สมาชิกห้องสมุดจะต้องนำหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อทำการยืม-คืนด้วยตนเอง (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรสมาชิกของผู้อื่นมายืม)
– 13.5 การคืนหนังสือต้องคืนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น ห้ามวางหนังสือที่ต้องการคืนบนเคาน์เตอร์โดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
– 13.6 สมาชิกที่ต้องการยืมหนังสือต่อต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่ห้องสมุด หนังสือแต่ละเล่มสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน
– 13.7 หากหนังสือส่งช้าเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ไม่นับวันที่ห้องสมุดปิด
– 13.8 ถ้าหนังสือที่ท่านทำหายยังคงมีจำหน่าย ห้องสมุดจะคิดราคาหนังสือนั้นตามราคาท้องตลาด และคิดค่าดำเนินการเพิ่มเล่มละ 50 บาท
– 13.9 ถ้าหนังสือที่ท่านทำหายแล้วไม่มีจำหน่ายแล้ว ห้องสมุดจะกำหนดราคาของหนังสือเล่มนั้น ๆ และคิดค่าดำเนินการเพิ่มเล่มละ 50 บาท
– 13.10 ในกรณีที่หนังสือชำรุด ห้องสมุดจะดำเนินกับหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือหาย

1. อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ นักศึกษา และบุคคลากรสังกัดสภาคริสตจักรฯ สามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นโดยแสดงหลักฐานในการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและกรอกแบบฟอร์มขอสมัครสมาชิก ที่เคาน์เตอร์บริการ จากนั้นรอรับบัตร สมาชิกห้องสมุด
– 1.1 ในกรณีที่หนังสือชำรุด ห้องสมุดจะดำเนินกับหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือหาย
– 1.2 สมาชิกโบสถ์และบุคคลภายนอก สามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอสมัครสมาชิก โดยแสดงหลักฐานในการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและกรอกแบบฟอร์มขอสมัครสมาชิก พร้อมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 50 บาท ที่เคาน์เตอร์บริการ จากนั้นรอรับบัตรสมาชิกห้องสมุด
– 1.3 ในกรณีที่หนังสือชำรุด ห้องสมุดจะดำเนินกับหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือหาย

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.