Find your books:
Contact Us
Email churchplantcct@gmail.com
Tel : 042-266464
Fax : 042-266464

www.churchplantcct.org
ข้อมุลที่ค้นหาล่าสุด
Call Number Title
253.2 F219L 2000Learning while leading : Increasing your effectiveness in ministry.
262.7 M856B 1979Biblical dimensions of church growth.
-ยิ่งกว่าผู้พิชิต = More than conquerors.
230.095195 S947K 1991The Korean Minjung in Christ.
253ลักษณะของการเป็นผู้ปกครองคริสตจักร = The elders of the church.
-พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและคุณคือส่วนหนึ่ง.
-ความเจริญเติบโตของคริสตจักร : ข้อแนะนำการตั้งคริสตจักรในประเทศไทย.
-หลักสำคัญในคริสตศาสนา.
253 R397L 2000Leading change in the congregation : spiritual and organizational tools for leader.
253.7การติดตามผลส่วนตัว = The dynamics of personal follow-up.
266 L979C 1984The church and cultures : an applied anthropology for the religious worker.
-เกาหลีเพรสไบทีเรียนมิชชันในประเทศไทย = The K.P.M. Thailand.
254 V367W 1986The world’s twenty largest churches.
266 ล261พพันธกิจในพันธสัญญาใหม่ : การศึกษาตามแนวทางของกลุ่มอีแวนเจอลิเคิล.
222.207 ฮ854ยโยชูวา : การเข้าครอบครองดินแดนแห่งพระสัญญา.
269.20924 ฮ842บบุรุษจากสวรรค์ = The heavenly man.
227.807 ส169ททิตัส = The message of TITUS.
262.0011 P536N 1982New path in Muslim evangelism : Evangelical approaches to contextualization.
227.607 ค451พพระธรรมโยนาห์ = Jonah.
227.307 ว859ส2 โครินธ์ : A commentary on 2 Corinthians.
266 B715M 1991Missions and money : affluence as a western missionary problem.
-การขยายคริสตจักร.
222.807 ค451พพระธรรมเนหะมีย์ = Nehemiah.
262.14 B972N 1981New ministries : The global context.
224.1077 ฮ854คคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ : พระธรรมอิสยาห์ 40-66.
227.107 บ931พพระธรรมโรม : คู่มือศึกษาพระคัมภีร์.
230.095 ค959ศศาสนศาสตร์ลูกทุ่ง = Waterbuffalo theology.
266.2 T792Trends in mission: toward the third millennium.
222.1107 ฮ352ปปฐมกาล.
-เธอคือแสงสว่างกลางใจชน : Stars lighting up the sky.
-สิบเอ็ดศาสนาของโลก.
226.307 ฮ352พ พระกิตติคุณมาระโก : คู่มือศึกษาพระคัมภีร์.
248.4 อ954ชชัยชนะเหนือความมืด = Victory over the darkness.
232.903 ค335พพระคริสต์ในคุณ : สะท้อนพระสิริของพระองค์ = Christ in you : Reflecting his glory.
232 ย629พพระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก = The Jesus I never knew.
226.066 ส176กกิตติคุณสัมพันธ์ ฉบับศึกษา : ต้นกำเนิดและการตีความหมาย.
266.00901 ค981พพันธกิจในพันธสัญญาเดิม : อิสราเอลเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ.
269.2 ค969ศศึกษาวิธีการของพระคริสต์ : แปลจาก The master plan of evangelism.
253.7 ฮ613หเหล็กลับเหล็ก = As iron sharpens iron.
232.9635 พ631จเจ็ดคำตรัสของพระผู้ช่วยบนกางเขน : จุดมุ่งหมายแห่งไม้กางเขนที่สำแดงออกมา.
306.7 ค725คความผูกพันในชีวิตคู่ = Sexual intimacy in marriage.
269.2 จ212คคริสตจักรใหญ่ยิ่งกว่าที่คุณคิด = The church is bigger than you think.
223.706 ล151ววิธีอ่านสุภาษิต = How to read proverbs.
253.7 ฮ974สสูตร(ไม่)ลับการประกาศ=Becoming a contagiouis Christian.
227.107 ว496ป 2541 ล.1เปิดขุมทรัพย์โรม เล่ม 1 : อรรถาธิบายพระธรรมโรม 1-8 โดยละเอียด.
227.107 ว496ป 2541 ล.2เปิดขุมทรัพย์โรม เล่ม 2 : อรรถาธิบายพระธรรมโรม 9-16 โดยละเอียด.
226.607 บ231พ พระธรรมกิจการ : อรรถาธิบายพระธรรมกิจการโดยละเอียด.
269.2 ท669งงานประกาศของคริสตจักร : Christ evangelism.
226.607 ท561กกิจการ = Acts of Apostle.
226.607 ฮ352พ พระธรรมกิจการของอัครทูต.
227.407 ท592กกาลาเทีย : กฎแห่งเสรีภาพของคริสเตียน = Galatians : The charter of Christian liberty.
225.92 พ929ซซีโมนเปโตร : ชาวประมงจากกาลิลี.
266.001 พ982หให้ประชาชาติเปรมปรีดิ์! : ความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าในพันธกิจ = Let the nation be glad! : The supremacy of God...
253 ด359ส10 หลักการรับใช้ที่ทรงพลานุภาพ : เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจในศตวรรษใหม่ = 10 power principles for Christian...
227.6078 ฮ352พพระธรรมฟีลิปปี : คู่มือศึกษาพระคัมภีร์.
220.92 พ871ส สายธารแห่งศรัทธา.
-ภาษารัก : วิธีการแสดงความรักที่คนรักสามารถสัมผัสได้ = The five love languages : How to...
222.1406 ว859จจงเป็นที่ไว้ใจได้ = Be counted.
227.8707 ว859จ จงเชื่อมั่น = Be confident.
224.207 ว859จ จงเด็ดเดี่ยว = Be decisive.
248.3 ว859ฟ ฟังพระเยซูกำลังอธิษฐาน = Listen Jesus is praying.
248.42 ส223ออดเปรี้ยวไว้กินหวาน = Sex : It's worth waiting for.
269 ม861มมุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง : คุณสมบัติเฉพาะ 10 ประการของพันธกิจที่มีชีวิตชีวา = Becoming a healthy church.
220.6 ว919หหลักการตีความพระคัมภีร์ ฉบับแก้ไข.
220.61 ฮ613ดดำเนินโดยพระวจนะ = Living by the book.
268 อ772ห หลักการสอนสำหรับผู้สอนคริสเตียนศึกษา = Principles of teaching for Christian teacher.
225.4803 บ293ค คำกรีก เล่ม 2 = New testament words part 2.
225.4803 บ293ค คำกรีก เล่ม 1 = New testament words part 1.
248.32 ม838เมื่อคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน = The kneeling Christian.
268 พ985สสอนอย่างพระเยซู = Jesus the teacher.
266 ส313สสู่พันธกิจโลก = The challenge of missions.
251 ร187กการเทศนาตามแนวพระคัมภีร์ = Biblical preaching.
242.2 ซ918ส เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้.
243 อ964รรอดโดยพระคุณของพระเจ้า = Saved by the grace of God.
248.4 ก677กการทรงเรียก = The call.
268.432 ก528การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร (1) = Childhood education in the church.
268.432 ก528การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร (2) = Childhood education in the church.
269.6 ม456ฅฅนคว่ำโลก.
248.4 ม867ขเข้าสู่สงคราม : 31 บทเรียนเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาน = Born for battle.
248.69 ด359พพระเจ้าจะรักษาฉันไหม = Will God heal me?.
248.892 ส313นในการนำพึงมีคุณธรรมอยู่ = Leading with integrity.
238.07 ก525การสร้างสาวก : บทเรียนพื้นฐานสำหรับชีวิตคริสเตียน.
248.892 บ294จจงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า = Listening to the voice of God.
492.45 ป288วไวยากรณ์ภาษาฮีบรูของพระคัมภีร์เดิม = Biblical hebrew grammar.
485 ป288ว ไวยากรณ์ภาษากรีกของพันธสัญญาใหม่ = New testament Greek grammar.
227.507 ฟ469ททำความเข้าใจเอเฟซัส = Ephesians.
232 ช216ชชัยชนะเหนือความทุกข์ระทม = The broken God power under control.
225.61 ส645ม มุมมองใหม่ต่อพระคัมภีร์ใหม่ = The new look at the new testament.
248.4 ค731ออ่อนสุภาพและเกรียงไกร = Meekness and majesty.
242.2 ช792สสุดหัวใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด = My utmost for his highest.
485 อ915ททำความเข้าใจภาษากรีก.
230.044 พ954ศศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ = Concise theology.
230.007 ก392ปเปิดประเด็นดัง : Searching issues.
225.92 ว859กการอัศจรรย์ครั้งถัดไป...ของคุณ = Your next miracle.
221.61 ฮ445นแนะนำพันธสัญญาเดิม 2 : พระธรรมในพันธสัญญาเดิม.
248.845 ด279ดเด็กผู้ชาย : การท้าทายที่ต้องฟันฝ่า (แนวทางการเลี้ยงดู) = Bringing up boys.
-คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการอุดหนุนบูรณะศาสนสถานและการดูแลรักษาศาสนสถาน.
-บังเกิดใหม่ได้อย่างไร?.
248.4 ม817มไม่ใช่...ตามใจฉัน = Not my will.
248.32 ท333ววิธีการอธิษฐาน = How to prey.
231.5 ว961นน้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้า : The perfect will of God.
248.32 บ294พ พลังผ่านการอธิษฐาน = Power through preyer.
241.4 ม817คความถ่อมใจ = Humility.
222.3506 ว859จ จงอุทิศตน = Be committed.
222.77 ว859จจงเป็นวีรบุรุษ = Be heroic.
222.207 ว859จจงเข้มแข็ง = Be strong.
227.27 ว859จ จงมีปัญญา = Be wise.
222.1307 ว859จ จงบริสุทธิ์ = Be holy.
248.8 ว859จ จงเชื่อฟัง = Be obedient.
-บทเทศนา: มหาพรต - อิสเตอร์ - เสด็จสู่สวรรค์.
248.2 บ986ดเดินตามน้ำพระทัย = Experiencing God.
226.207 บ293มมัทธิว : วิเคราะห์พระธรรมมัทธิว = Mathew.
248.2 ม862จจัดระเบียบชีวิต = Ordering your private world.
230 ส645ม มุมมองใหม่ต่อศาสนศาสตร์คริสเตียน = A new look at Christian thelogy.
248.42 ธ392มมีเรื่องเล่าว่า = Inspiring short stories.
227.607 ว496ป เปิดขุมทรัพย์แห่งความเปรมปรีดิ์ : อรรถาธิบายพระธรรมฟีลิปปี.
226.207 ม456คคำเทศนาบนภูเขา : อรรถาธิบายพระธรรมมัทธิว 5-7.
-เพื่อพระวจนะ : การค้นหาต้นกำเนิดของภาษาเพื่อแปลพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอ = In search of the source...
270.092 ช769กก้าวไปด้วยใจเชื่อ.
248.2 ธ117ขข้อเขียน ควรคิด 4.
241 ศ524ห หลักจริยธรรมคริสเตียน = Christian ethics.
227.27 ฮ352พพระธรรม 1 โครินธ์ : คู่มือศึกษาพระคัมภีร์.
230 ด898พ เพิ่มความรู้ = Increase your knowledge.
248.4 ศ524คคริสตชนบนวิถีไทย : หลักคิดและวิธีปฏิบัติตนของคริสตชนในท่ามกลางวัฒนธรรมไทยและจีน รวมทั้งกรณีศึกษาปัญหาเรื่องการเคารพศพ.
232 ส169พ พระคริสต์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ = The incomparable Christ.
222.1092 บ292มโมเสส : การรับใช้บนเส้นทางแห่งความเชื่อ = Moses and the venture of faith.
241 ศ524จ จริยธรรมคริสเตียน = Christian ethics.
254 ศ524บ บริหารคริสตจักร.
275.93 ก181ร175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003).
220.9509 พ323พระคัมภีร์สำหรับเด็ก.
248.4 บ19สเส้นทางแห่งความสุข = Journeys of joy.
248.4 บ19สเส้นทางแห่งมิตรภาพ = Journeys of friendship.
266 ส169พพันธกิจคริสเตียนโลกสมัยใหม่ = Christian mission in the modern world.
222.1 บ872เบญจบรรณ ฉบับมาตรฐาน 2006 = Pentateuch standard version 2006.
264 ก345คคู่มือศิษยาภิบาล (ฉบับแก้ไขใหม่).
248.8 บ247พพลังแห่งชีวิต.
238.07 ก525การสร้างสาวกตัวต่อตัว ฉบับแก้ไข = 1:1 disciple.
232.9 ส176พพระเยซู พระเมสสิยาห์ : สำรวจชีวิตของพระคริสต์.
226.407 ม464ล ลูกา (Luke) ; ยอห์น (John) : วิเคราะห์พระธรรมพระกิตติคุณลูกาและยอห์น.
250 ด883ก 9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง = Nine marks of a healthy Church.
275.9519 ค451กการเพิ่มพูนคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศเกาหลี = Protestant Church growth in Korea.
231.8 ส825ค ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า = The holiness of God.
251 ม263ท เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ.
254.1 ด891ร เริ่มตั้งคริสตจักรตามบ้าน = Getting started : A practical guide to house Church planting.
224.107 ฮ854พพระเจ้าและบรรดาประชาชาติ : โลกทัศน์จากจุดยืนในบาบิโลนตามอิสยาห์บทที่ 40-55.
222.3507 ฮ859พ พระธรรมนางรูธ.
222.1507 ฮ859พ พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ.
231.6 ด131ดดีที่สุด = The greatest thing in the world.
232.9 ส169ก แกะรอยรหัสลับดาวินชี = Exploring the Da Vinci code.
220.595913 ค695คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์ = The new topical textbook.
230 พ147มมุมมอง.
-การประกาศพระกิตติคุณด้วยไฟ = Evangelism by fire : Thai.
-หนังสือคู่มือการประชุมหัวข้อ ชีวิตที่พึ่งพาการอธิษฐานและชีวิตที่จะได้ครบอย่างบริบูรณ์ และคู่มืออธิษฐานนำชีวิต ปี 2001.
254.1 ศ524ต ตั้งคริสตจักร = Church planting.
225.61 บ818สสำรวจพระคัมภีร์ใหม่ = Survey for the new testament.
223.207 ฮ352บ บทเพลงสดุดี.
-ฤดูกาล : วันเวลากับพระวาจา วันอาทิตย์ ปี A.
254.5 ว366ค คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ = The purpose driven church.
234.2 ถ298ถ้อยคำสัญญาอันล้ำค่าจากพระเจ้า.
-บรรพบุรุษแห่งเรา.
158.1 พ799จ จินตนานุภาพ : พลังที่ทำให้ท่านเป็นผู้ชนะและประสบความสำเร็จ.
253.53 ศ524ชชีวิตสาวก รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน.
253.5 ท693พ พันธกิจการอภิบาล : ขุมพลังแห่งปัญญาและจิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา.
-การดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐ.
253.5 ค941ก การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามพระคัมภีร์.
227.9507 บ231ห 1, 2 และ 3 ยอห์น = 1, 2 & 3 John.
-เสียงจากคริสตจักรยุคที่สอง : โดยผู้นำคริสตชนศตวรรษที่หนึ่งถึงสาม = You give me new life : By the early disciples.
226.806 บ243อ อุปมาของพระเยซู = The parables of Jesus.
222.1 ป141ปฐมกาล = Genesis.
248.42 ค611ดแด่ผู้เชื่อใหม่ = Now that I believe.
254.1 ศ524ตตั้งคริสตจักร ฉบับปรับปรุง.
658 บ972ก การบริหารงานสไตล์พระเยซู : ภูมิปัญญาในอดีตสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ = The manangement methods of Jesus : Ancient wisdom...
254.1 ค982ค เครือข่ายคริสตจักรตามบ้าน = House church networks.
658.403 ค332ค เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ.
253.2 ซ812ผผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ = Spiritual leadership.
226.6077 พ323พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยพระธรรมกิจการ ฉบับอธิบาย.
-พระเดชและพระคุณของพระเจ้า = The God of two faces.
215 จ724ววิทยาศาสตร์กับศาสนา : คู่มือประกอบการสอนที่คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีมหาวิทยาลัยพายัพ.
230.044 ท529ศ ศาสนศาสตร์ระบบ = Lectures in systematic theology.
ย. ห151หนังสือมหัศจรรย์.
224.807 ธ981พ พระธรรมอาโมส.
264.00202 ส226คคู่มือศาสนพิธี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2002.
220.61 อ431ค คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ = The lion handbook to the Bible.
225.59591 พ322 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ : ฉบับแปลใหม่
248.4 ว366ชชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ = The purpose driven life.
-การสร้างสรรค์การนำเสนอ : การศึกษาพระคัมภีร์อย่างเกิดผล = How to create and present : High-impact Bible studies.
231.042 ว713สสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ : รู้จักพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน = Hallowed be thy name : Knowing God as you've...
248 ช715ต ตามรอยพระบาท.
269.2 ส313ฟไฟฟื้นฟู = The passion for souls.
222.207 ย799 โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ 1,2 ซามูเอล.
222.4092 พ718ห 2548หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า = A heart for God.
248.4 บ293ค คิดเหมือนพระเยซู = Think like Jesus.
232.908 ส169ค คดีพระเยซู = The case for Christ.
222.1307 ล437ล เลวีนิติ (Leviticus) กันดารวิถี (Numbers) เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy).
222.507 ค185ห 1, 2 พงศ์กษัตริย์ (1, 2 Kings) 1, 2 พงศาวดาร (1, 2 Chronicles).
-เอสรา (Ezra) เนหะมีย์ (Nehemiah) เอสเธอร์ (Esther) โยบ(Job).
224.107 ม464ออิสยาห์ (Isaiah).
224.207 ด994ย เยเรมีย์ (Jeremiah) บทเพลงคร่ำครวญ (Lamentations).
224.407 ด994อ เอเสเคียล (Ezekiel) ดาเนียล (Danial).
224.607 ฮ871 โฮเชยา (Hosea) โยเอล (Joel) อาโมส (Amos) โอบาดีห์ (Obadiah) โยนาห์ (Jonah) มีคาห์ (Micah).
227.807 น499 นาฮูม (Nahum) ฮาบากุก (Habakkuk) เศฟันยาห์ (Zephaniah) ฮักกัย (Haggai) เศคาริยาห์ (Zechariah) มาลาคี(Malachi).
227.407 ก534กาลาเทีย (Galatians), เอเฟซัส (Ephesians), ฟิลิปปี (Philippians), โคโลสี (Colosians), 1 เธสะโลนิกา...
227.9407 ฮ152ห1,2,3 ยอห์น (1,2,3 John), ยูดา (Jude), วิวรณ์ (Revelation).
221.95 ฮ445น แนะนำพันธสัญญาเดิม 1: ประวัติศาสตร์อิสราเอล.
-แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช 2550.
291 ส691ศ ศาสนาของโลก : การแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตของมวลมนุษย์.
220.92082 พ871พ พินิจสตรีในพระคัมภีร์. เล่มที่ 1
220.92082 พ871พ พินิจสตรีในพระคัมภีร์. เล่มที่ 2
228.07 ส733พ 2549พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ = God reigns : Revelation commentary.
-สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่น = Little foxes that spoil the vines.
222.807 ว967นเนหะมีย์หนึ่งในยอดผู้นำ = Excellence in leadership - Nehemiah.
223.907 ก243พ เพลงรักซาโลมอน = A song for lovers.
248.4 บ128 ล.1บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 1 : ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร?
248.4 บ128 ล.2บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 2 : คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัย.
248.4 บ128 ล.3บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 3 : คุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้า.
248.4 บ128 ล.4บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 4 : คุณถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์.
248.4 บ128 ล.5บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 5 : คุณถูกกำหนดลักษณะเพื่อรับใช้พระเจ้า.
248.4 บ128 ล.6บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มย่อย เล่ม 6 : คุณถูกสร้างมาเพื่อภารกิจอย่างหนึ่ง.
-ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตศักราช 1998.
ย. ล714คคุณเป็นคนพิเศษนะ.
10158ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2002.
-เชิญมารู้จักกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
222.1207 ด336พพระธรรมอพยพ.
270 ล265ป ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ : เล่มที่ 1. จากจุดเริ่มต้นจนถึง ค.ศ.950 = A history of Christianity.
270 ล265ป ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ : เล่มที่ 2. จาก ค.ศ.950 ถึง 1500 = A history of Christianity.
270 ล265ป ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ : เล่มที่ 3. จาก ยุคปฏิรูปศาสนา ถึง ค.ศ. 1815 = A history of Christianity.
270 ล265ป ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ : เล่มที่ 4. จาก ค.ศ. 1815 - ปัจจุบัน= A history of Christianity.
220.61 ค125จ เจาะโลกพระคัมภีร์ ฉบับรวมเล่ม = The Lion encyclopaedia of the Bible.
224.1077 ว837ช ชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 1 : อรรถาธิบายพระธรรมอิสยาห์ 1-39 โดยละเอียด.
224.1077 ว837ชชี้ขุมทรัพย์เหนือขอบฟ้า เล่ม 2 : อรรถาธิบายพระธรรมอิสยาห์ 40-66 โดยละเอียด.
1001917 อารัมภบท.
P. ส68กไกลกลิ่นหอย.
225.591 พ323พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคคำสัญญาใหม่ : ฉบับอ่านเข้าใจง่าย.
227.607 ม971ฮ โฮเชยาถึงโยนาห์ : หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ สำหรับคริสเตียน.
782.27 บ126บทเพลงชีวิต.
782.27 บ126บทเพลงชีวิต.
-ดวงตะวัน วันเวลากับพระวาจา วันอาทิตย์ ปี B.
-คริสเตียนว่าอย่างไรเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์.
158.24 ร951ส สื่อสารประสานใจ : กุญแจไขสู่ความเอื้ออาทรต่อกัน = Communication : Key to your marriage.
923.773 ล261สสยาม...ที่รัก.
248.4 ช539คครอบครัวป่วน (รัก) = The marriage mess.
922.5593 บ593ศศรีโหม้คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา.
306.6 ส226ววิถีพ่อ วิถีพอเพียง : มิติของคริสตชนบนผืนแผ่นดินไทย.
231.765 อ944พพระเจ้ากับทฤษฎีวิวัฒนาการ = From nothing to nature.
253 อ746ค เคล็ดลับการเป็นผู้นำ = Be the leader you were meant to be.
923.3593 ส894ธธนราชันย์ ชิน โสภณพณิช = King of the bank.
241 บ545ข ข้างโบสถ์ : ข้อคิดเสริมปัญญาสร้างคุณธรรม.
922.4593 พ764นในท้องฟ้ายังมีดวงดาว : ชีวิตและงานของศาสนาจารย์จรูญ วิชัยดิษฐ์.
331.702 ค256ออ่านเอารวย.
-Lectures in systematic theology.
920 บ829ออัลเบิร์ต ชไวเซอร์ : บุรุษแห่งความเมตตา = Albert Schweitzer : man of menmory.
-ภาพชีวิต.
-ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1974.
222.1107 พ334พระธรรมปฐมกาล.
-เจิ้ดบ้านเฮา : ประวัติศาสตร์คริสตจักรพระพรชัย.
-วีรชนผู้เกรียงไกร.
-ทางออกเพื่อความอยู่รอด.
223.207 ส122ส สดุดีเพลงจากขั้วหัวใจ = The psalms as Christian praise.
230 พ764จจักรวาล อุทาหรณ์.
226.40595911 พ454พลิกโลก : พระคริสตประวัติ.
-แสงสว่างแห่งชีวิต : พระคริสตประวัติ.
-พรไพบูลย์ : พระคริสตประวัติ.
-จงเฝ้าพระเจ้าทุกเช้าค่ำ = Daily prayer and priase.
-แก่นสารแห่งการคืนชีพ = Did Jesus rise from the dead.
-มีอะไรในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์.
-พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง!.
-มหกรรมใดวงใจ.
-ความเชื่อของคริสเตียนที่ปรกติ 3 พระคริสต์กับชีวิตใหม่.
-จิมมี่ คาร์เตอร์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา.
-สุภาษิต = Proverbs.
-อพยพ (เอ็กโซโด) = Exodus.
741.07 ว634สสอนลูกเขียนรูป.
P. ร158รวมเรื่องสั้นชุดพบพระคริสต์ วันนั้น และเรื่องอื่น ๆ .
-ความลี้ลับแห่งดวงดารา.
P. ร852เรื่องสั้นจรรโลงใจ.
-การอบรมคริสตสมาชิกสำรองแห่งคริสตจักร์ในประเทศไทย.
-ชนชาติยุคใหม่.
-ชนชาติยุคใหม่.
-คริสเตียนบริจาค = Christian giving.
-หนังสือคู่มือระเบียบการปกครองและข้อฏิบัติอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย : ฉบับคริสตศักราช 2000.
-นี้หรือคือ สัจจะที่ข้าต้องการ.
-ปฐมกาล : ฉบับประชานิยม บทที่ 1-50.
-อพยพ (เอ็กโซโด) = Exodus.
-มาร์ติน ลูเธอร์ = Martin Luther.
-ดร.ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ = Dr.George Washington Carver scientist.
658.31 ม853ก กฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวิร์กที่ดี = The 17 indisputable laws of teamwork.
248.845เจริญเติบโตขึ้น = Growing up.
251.02 ร373รัตนพจน์ : วัจนะดุจแก้วล้ำค่าห้าสิบสามดวงทอแสงประกายเจิดจ้า.
-สภาคริสตจักร ฯ 1992.
-วางแผนฆ่า.
264.00202 ก345คคู่มือศาสนพิธี.
-บาปและความรอด.
-ขั้นตอนการประกอบพิธีพันธสัญญาและพิธีต่าง ๆ ของคริสตจักร.
220.9509 พ323พระคัมภีร์สำหรับเด็ก = The Bible for children.
254.5 ส474ก การพัฒนาคริสตจักรอย่างเป็นธรรมชาติ : พื้นฐานสู่ลักษณะที่จำเป็น 8 ประการของคริสตจักรไทย.
ย ด914กกระท่อมน้อยของลุงทอม = Uncle Tom's cabin.
-ชนชาติผู้มีพันธกิจนำพระพรไปสู่ชาวโลก.
268.432 ว364สสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์.
-ศาสนากับความมั่นคงของชาติ.
-สรรเสริญพระเยซู = Praise Jesus.
-คล็อด ฮันส์ = Clod Hans.
-องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระผู้ทรงอุปถัมภ์ศาสนา.
-วิถีผู้ยิ่งใหญ่ = Jesus calls the apostles.
284.09593 พ764กกิตติคุณถึงเมืองสองแคว.
303.4 อ657ผ ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน.
000 ค336คารมคนดัง.
230 บ827คคู่มือหลักคำสอนคริสเตียน = Manual of Christian doctrine.
-รักนั้นต้องเด็ดเดี่ยว = Love must be tough.
269.2 ก889กกระแสการตั้งคริสตจักร = Church planting movement (CPM). (CD ประกอบ)
-มารคแห่งปัญญา มารคของมารค ตามไท : รวมบทความของมารค ตามไท ระหว่าง พ.ศ. 2521-2547.
423.9591 ว579พ พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = (SE-ED'S) Modern English-Thai Dictionary.
227.8107 ค451พพระธรรมเธสะโลนิกา = Thessalonians (I-II).
248.2 ธ117รเรื่องชวนคิด คำถามชวนคุย.
-หมอปลัดเลกับกรุงสยาม.
-วิธีที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์.
-สาวเอยจะบอกให้.
-หนังสือคู่มือระเบียบการปกครองและข้อฏิบัติอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย : ฉบับคริสตศักราช 1986
264.00202 ค123บบัพติศมา มหาสนิทและพันธกิจการรับใช้.
-พระเยซูคริสต์ทรงปลดปล่อยและประสาน.
-สุภาษิต = Proverbs.
-เราเป็นฑูตของพระคริสต์.
-กิตติคุณของพระคริสต์.
808.882 ค333ววาทะคานธี.
294.31883 น597นิทานปล่อยสัตว์
-ออกจากเงาจันทร์เสี้ยว = Out of the crescent shadows.
251.02 ท335ทะเลฤๅจะเหือด : โครงร่างคำเทศนาจากพระธรรมปฐมกาล.
262 ค262กการตั้งคริสตจักรใหม่ = Starting new churches.
225 อ272อมตธรรมเพื่อชีวิต : วิถีแห่งความสุขแท้.
-สัมพันธภาพสากลอธิษฐาน : เพื่อประชากรของพระเจ้า.
232 ศ524มมหาบุรุษโลกมิอาจลืม.
262.9 ล783ววินัยของคริสตจักร : คำแนะนำการใช้วินัยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของคริสตจักร = A guide to church discipline.
226.5 พ321พระกิตติคุณยอห์น.
227.407 บ176ททำความเข้าใจ กาลาเทีย.
-ความหมายของพิธีบัพติศมา.
-เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ : สัมมนาการตั้งคริสตจักร ครั้งที่ 2
-แผนพัฒนาชีวิต : ฉบับของนักศึกษามกราคม-มีนาคม.
-1 และ 2 เธสะโลนิกา 1 และ 2 ทีโมธีกับทีตัส : พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอีสานใจแจ้ง.
232.07 ก344อองค์แห่งสัจธรรม.
232.07 ก344อองค์แห่งสัจธรรม.
260 ฮ613กแก่นความเชื่อคริสตชน.
225 พ323พระคริสตธรรมใหม่ : ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิต.
230.4 ฮ162ค คริสตศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ = Layman's guide to Protestant theology.
-ประเทศไทยกับสหประชาชาติ.
089.95911 พ764กกระตุกคิด.
230.03 พ764ศศัพทานุกรมพระคัมภีร์ เล่ม 3.
-เลือดเนื้อคริสตชน.
262.1 พ955น นำคริสตจักรอย่างมีประสิทธิภาพ = Effectively leading.
253.091732 ซ321คคริสตจักรที่พระเจ้าอวยพร = The church God blesses.
915.19 ค181 ความจริงเกี่ยวกับเกาหลี.
252.3 จ721พเพื่อเพื่อนศิษยาภิบาล : คำเทศน์คำสอนพระคัมภีร์.
-จุดยืนคริสตชน.
227.8407 ส169ส2 ทิโมธี = The message of 2 Timothy.
-คริสเตียนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ : รูปแบบการสร้างสาวก เล่ม 2.
-เพลิงโลกันต์ = World aflame.
-แอกกับอนาคตของคริสตจักร.
390.0951 ก439การกินเจ.
-ทัศนะของผู้เฒ่า 100 ปี = Memories of a centenarian.
252.3 ส292คคำเทศนาตามศรัทธาจากชีวิต เล่ม 1.
-ทำไม?.
-ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน : สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2005 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.2006.
-เดินไปกับพระเยซูคริสต์ เล่ม 3 : แนวทางศึกษาสำหรับ ชีวิตคริสเตียน.
-ชีวิตคริสเตียนไพบูลย์ 2.
-ไถ่แล้ว : จากควายากจน ความเจ็บป่วย และความตายฝ่ายจิตวิญญาณ = Redeemed : From poverty, sickness, and spiritual death.
-ก้าวแรก.
-การให้ : เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ.
-โค้งชีวิต.
-เสียงท้าทายจากมิชชันนารีเอเชีย.
-วิธีแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระคริสต์.
231 ส293พ พระเจ้ายุคอวกาศ.
-พระเยซูคือใคร = Who is Jesus?.
P. ธ117มแม่...ผู้หญิงธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา! : รวมบทความเชิดชูสตรีผู้ให้กำเนิดชีวิต.
-คริสต์ศาสนาคืออะไร.
-ข้อคิด คำขวัญ.
-1 ใน 5.
-คำถามและคำตอบ : เรื่องสภาคริสตจักรสากล.
226.5007 พ362พระเยซูทรงเป็นความสว่างของชีวิต : คู่มือศึกษาพระกิตติคุณยอห์น.
226.5007 ก522 ล.2การศึกษาพระกิตติคุณยอห์น. เล่ม2
226.3007 ผ699ผู้ปรนนิบัติและประทานชีวิต : คู่มือศึกษาพระกิตติคุณมาระโก.
275.93 ฮ461คคริสตศาสนาในล้านนา : การศึกษาประวัติคริสตศาสนาในภาคเหนือ.
248.4 ม584ล ลิ้มรสใหม่ = The tase of new wine.
-เพลงกู่ก้องร้องหาสันติภาพ.
P. ท772เที่ยวบินสุดท้าย : รวมเรื่องสั้นที่คัดสันแล้วจากนิตยสาร Guidepost.
-คริสตธรรม-พุทธธรรม.
-Sustaining the common good : a Christian perspective on the global economy.
-Social analysis : linking faith and justice.
-Once you were no peple : the church and the transformation of society.
266.0092 E86G God! if you are really God... : ask and receive.
-Will all the King's men... : out of concern for the church phase 2.
-Walking with the poor : principles and practices of transformational development.
-Mentoring to develop disciples and leaders.
-The roots and fruits of fasting.
-Reconstruction Christian theology.
-This morning with God : a daily study guide to the entire Bible.
-The cell church : a paradigm for church planting in Bangkok.
-The craft of research.
-How to heal the sick : Through the power of Jesus Christ.
-May the words of my mouth : a memorial collection of Rev. Kyung-chick Hans Sermons.
-Martyrdom and noble death : selected text from Graeco-Roman, Jewis and Christian antiquity.
305.895911 T763Traditional and changing Thai world view.
-Contextualization of theology : an evangelical assessment.
-Cover to cover : through the Bible as it happened.
241.3 ParThe wounded heart of God : the Asian concept of han and the Christian doctrine of sin.
-YHWH, the Husband of Israel : the metaphor of mariage between YHWH and Israel.
291.2 CohWorld religions and human liberation.
277.3 HarUrban churches, vital signs : beyond charity toward justice
261.834 C747G God of the oppressed.
-The thought and life of Hinayana Buddhism.
269.209015 G797E Evangelism in the early church.
-Muslims and Christian on the Emmaus road.
230.0904 O73I Introducing contemporary theologies : the what and the who of theology today.
-Teaching to transgress : education as the practice of freedom.
223.06 R124WWisdom in Israel.
-What a beginning : essays on the epic stories of Genesis.
266.001 A428SThe spontenous expansion of the church : and the cause which hinder it.
-The church for the twelve apostles.
-Power for life.
231.72 VosThe kingdom of God and the church.
230.095 D657Doing theology with Asian resources : ten years in the formation of living theology in Asia.
-Our preasonable faith : a survey of Christian doctrine.
-Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-1977.
-Martyrdom and Rome.
261.29512 KimChrist and the Tao.
-Claiming all things for God : prayer, diserment and ritual for social change.
-Understanding job : reflections on the meaning and purpose of job's suffering.
230 C653PProcess theology : an introductory exposition.
268 G619R Readiness for religion : a basis for developmental religious education.
-How to write : a Christian writer's guide.
-Visioning new life together among Asian religions : the third congress of Asian theologians (CATS III).
-Man seeks the divine : a study in the history and comparison of religious.
-The Buddhist tradition in India, China and Japan.
-The new testament : an introduuction its literature and history.
-Invitation to Luke : a commentary on the gospel of Luke with complete text from the Jerusalem Boble.
-A Christian's response to Islam.
-The lawful and the prohibited in Islam : Al-Halal Wal-Haram fil Islam.
-Theology and mission.
-Eating pure vegetarian food.
230 B284D Dogmatics in outline.
266 LuzThe church and culture : new perspectives in missiological anthropology.
808.02 T929MA manual for writers of term papers, theses, and dissertations.
-Dietrich Bonhoeffer letters and papers from prison : the enlarged edition.
-The calvary road : exploring Christianity.
230.09519 M665Minjung theology : people as the subjects of history.
-Believe in the God who believes in you.
-Satan : his personality, power and overthrow
-Islam and Christianity : a Muslim and a Christian in dialogue.
-The challenge of Islam.
189.4 A657S Summa theologiae : vol. 1 the existence of God.
-The early church.
-Y'shua.
-A theology of dialogue.
155.937 K95OOn death and dying.
-Spiritual gifts and the church.
-Out the comfort zone : vision, grace, action.
-Out the comfort zone : vision, grace, action.
-Quran for children.
-Real connection real life.
-Designing an older adult ministry.
-Psychotherapy and the spiritual quest.
-Stress management for minister.
-Christian educational distintives.
-Women and church leadership.
-The power of praise and worship.
-What doyou mean - Christian education?.
-Hope from my Heart = ความหวังพลังใจ
-A half century of theology : movements and motives.
-Ghosts a public enemy when we dead wake.
-Educating for responsible action.
-The mission of God in the context of the suffering and struggling peoples of Asia.
-The church that dared to change.
-Truth and community transformation : fondational principles for distinctively biblical community development.
-Anthropology of the city : An introduction to urban anthropology.
-Action research : a handbook for practitioners.
-Principles of church planting : as illustrated in Thai theravada Buddhisy context.
275.93 D262PPoles apart? : contextualizing the gospel.
-The life of Christ : a text book for teachers of children world-wide vol. 2.
-Introduction to Christian education.
-The baby party and other stories.
-Treasure Island.
-Fly away home.
-The monkey's Paw : stage 1 (400 headwords).
-Death in the freezer : stage 2 (700 headwords).
-Harvest ARI graduate reports.
230 D278C Creation redemption consummation : in Christian and Buddhist thought.
-Understanding and teaching the Bible.
-Junior high ministry : aguidebook for the leading and teaching of early adolescents.
-Teaching faith and morals : catechesis for personal and community.
-In all its fullness : meditations and prayers.
-How to really love your teenager.
-Mission-Church dynamics : how to change bicultural tensions into dynamic missionary outreach.
-Foundational issues in Christian education : an introduction in evangelical perspective.
-Teaching Christian values.
-Today's evangelism: its message and method.
-Missionary ideals : studies in the acts of the apostles.
-Peoples of Asia, people of God : A report of the Asia mission conference 1989.
-Today's tentmakers ; self-support : an alternative model for worldwide witness.
-The nature and mission of the church.
-Walking and leaping.
-From the other's point of view.
-God has not rejected his people.
-Christian mission and social justice.
-Thai Buddhism in the Buddhist world : a survey of the Buddhist situation against a historical background.
-Bible and mission : a partially annotated bibliography 1960-1980.
-Communication theory for Christian witness.
-A gospel for the cities : a socio-theology of urban ministry.
-How to lead group singing.
-New hope for the hungry? : the challenge of the world food crisis.
-A world to win.
-The unfolding drama of the Bible.
261 N665C Christ and culture.
-Evangelism on the cutting edge.
-Christianity in the peoples republic of China.
-The master plan of evangelism.
-Who care about the missionary?.
-China the emerging challenge : a Christian perspective.
-Your church can grow.
-Leadership and conflict.
-Arms and the man.
-Everyday French.
-A Christian Philosophy of education.
-The resourrection of the Chinese Church.
-Shadows in the dark : a history of Christianity in Pakistan up to the 10th century.
-The hesitant dawn : Christianity in Pakistan 1579-1760.
-Spirituality and theology in mission : an Asian perspective.
-The search for a Christian education - since 1940.
-Can Christians be educated?.
-Asian Americans and Christian ministry.
-Perspectives on the world Christin movement : a reader.
-Dance - Drama before the throne : a Thai experience.
-New directions in mission and evagelization 1 : basic statements 1974-1991.
-Student ministry for the 21st century : transforming your youth group into a vital studentministry.
-An introduction to the science of missions.
-How do Churches grow?.
-Pakistan : the enigma of political development.
-Bread not stone : the challenge of feminist biblical interpretation.
-Understanding the Bible.
-Fishers of men.
-Planning strategies for world evangelization.
-Korean American ministry : a resource book.
-Korean church growth explosion.
-A guide to Islam.
-A new beginning.
-Crucial issues in Bangladesh : making missions more effective in the Mosia of peoples..
-Young Muslims in a multi-cultural society : theire educational needs and policy implication : The British case.
-Missions God's heart for the world : 9 studies for individuals or group.
-Exodus : Bible study commentary.
-Lessons on assurance.
-The church and the age of reason 1648-1789.
-Seeds of promise : world consultation on frontier mission Edinburgh'80.
220.52081 H761The Holy Bible : new international version : contain the old testament and the new testament.
-The deep calling to the deep : facing death.
-Discipling the city : theological reflections on urban mission.
-Qumram and the history of the biblical text.
-Understanding and applying the Biblie.
-Walking with God in the classroom.
-Breaking silence : Theology from Asian women's perspective.
-Changing patterns of religious education.
-Christ the crisis.
261.2 C555 Christian faith in a religiously plural world.
-Tensions in contemporary theology.
-Reaching the unreached : the old-new challenge.
-Reference works for theological research : an annotated selective bibliographical guide.
-Biblical theology : old and new testaments.
-Karl Barth and evangelicalism.
-Engaging the powers : discernment and resistance in a world of domination.
-Mainline churches and the evangelicals : a challenging crisis?.
-The strong family : growing wise in family life.
-Young adult ministry.
-Blessing in mosque and mission.
-Christianity through non-Christin eyes.
261 KraChristianity in culture : a study in dynamic biblical theologizing in cross-culture perspective.
-Discipling the nations.
226.001 H587CCommunicating Christ cross-culturally.
-Theology of the old testament : vol.2.
-The new testament speaks.
782.27 บ126บทเพลงชีวิต.
158.1 อ451ททำชีวิตให้ดี = To be a better you.
248.4 ร476มมองชีวิตจากสวนสัตว์ = A view from the zoo.
248.48 ก392คคำถามแห่งชีวิต.
266 ว714รรณรงค์งานมิชชั่น.
-รักแท้ต้องอดทน.
P. ค417คู่แข่งที่น่ากลัวของฉัน.
P. พ953เพื่อนแท้.
P. ด319ดั่งขุนเขา.
-ทุกก้าวยังมีเขาอยู่.
-คำตอบที่หัวใจค้นหา = Answers for a searching heart.
268 ท382ททำอย่างไรให้รวีวารศึกษาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ = How to grow an effective sunday school.
-หนทางที่เปิดออกสู่แผ่นดินสวรรค์.
220.9509 ร861เรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับเด็ก 365 วัน.
248.4 ซ342ดโดยพระคุณ...เท่านั้น = Healing grace.
248.83 ค969ออี-เมลจากพระเจ้าสำหรับวัยรุ่น.
266.009 ท592พพเนจรเพื่อพระเจ้า = Tramp for the lord.
155.5 จ199กก้าวใกล้วัยหนุ่ม = Becoming a man.
269.2 ค969ศศึกษาวิธีการของพระคริสต์ = The master plan of evangelism.
782.27 พ919เพลงไทยนมัสการ ฉบับสังคายนา.
-ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวิตใหม่ : ประสบการณ์ของ ซีซีไอ.
-เรื่องเล่าจากผู้เฒ่า.
248.8 ด886พพ่อแม่-ส่งต่อคบเพลิงแห่งความเชื่อเถิด = Presents-passing the torch of faith.
220.92082 พ871พพินิจสตรีในพระคัมภีร์. เล่ม 3
253.2 ท729จจงดูศิษยาภิบาลของท่านเถิด.
-แผนเบื้องบน.
658.4012 ม456ยยุทธศาสตร์เถ้าแก่ หมาก 3 ชั้น ระดับ 5 ดาว = 5-star Three level enterpreneur strategy plan.
286.6092 ย485พพระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้...
248.8425 อ981พพลังแห่งการอธิษฐานของสามี = The power of a praying husband.
158.24 อ462สสร้าง E.Q. ให้ชีวิตคู่.
221.61 ก135พพื้นฐานพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม.
-สลักด้วยพระหัตถ์ = Chiseled by the master's hand.
-อย่าท้อเลย.
P. ป285ประเทืองปัญญา.
305.4 ศ523ศิลปของการเป็นผู้หญิง.
222.1107 ค796ป ปฐมกาล 25-50.
P. บ126บทบาทแห่งชีวิตจริง.
P. ช583ชีวิตคือการต่อสู้.
P. ด929เดียวดายที่เด็ดเดี่ยว.
-สุดร้าว.
P. พ453พลังดลใจที่ซ่อนเร้น.
P. จ291จากดิน...ถึงดวงดาว.
-ลูกหลายแบบ.
158 ย442สเส้นสีและรอยคิด.
223.206 ล151ออ่านสดุดีอย่างไร = How to read the Psalms.
266 ม872พพันธกิจมิชชั่น : ทุกคริสตจักรต้องมีส่วนร่วม = Mission is for every church.
-Stealing Jesus : how fundamentalism betrays Christianity.
-The emotionally healthy church : a strategy for discipleship that actually changes lives.
-The Oxford illustrated history of Christianity.
253 ส226คคู่มืออบรมผู้ปกครอง - มัคนายก.
238.5 ส226หหลักข้อเชื่อ.
253.76 ส226ศศิษยาภิบาลกับการเยี่ยมเยียน.
246.8 ส226ฉ ฉันทภาระ.
248.845 ส226คครอบครัวคริสเตียน.
248.3 ส226กการนมัสการ.
253.53 ส226คคู่มืออบรมสมาชิกใหม่.
254 ส226กการบริหารคริสตจักร.
-Eerdmans' concise Bible encyclopedia.
- Eyewitness news : for reading and writing listening and speaking in English.
-The ethnographic interview.
-The social gospel : religion and reform in changing America.
221.7 J63JJob.
224.7077 A427B The books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah.
-The Korean Christian museam at Soongsil university : Christian history and the national culture of Korea.
220.9509 พ378พระคริสต์ : พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับย่อ.
232 ท379ทายาทแห่งพระเจ้า = The Bible story.
P. ศ168ศรัทธา : นำพาชีวิต.
251 ส516ที่ธรรมาสน์.
230 ค959ตตามรอยพระบาทพระเยซู.
658.4094 ย351จจริตวิทยา : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร ศิลปะการถ่ายทอด.
303.4 ส984พพัฒนาตนเอง : ทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤต.
330.9593 ส881ววิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475.
226.061 ส293พพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษาพระกิตติคุณสี่เล่ม.
227 ก636กิจการและจดหมายของเปาโล : พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา.
291 ส954ศศาสนศาสตร์ = The science of religion.
-70 ปี แห่งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004.
-The coming revolution in world missions.
-Reshaping religious education : conversations on contemporary practice.
-Religious education development : images for the future.
-Music worth talking about : a guide for youth leaders.
230.092 C653CA Christian natural theology : based on the thought of Alfred North Whitehead.
-A Buddhist vision for renewing society : collected
-The Household of God.
-Religion in the making : Lowell lectures, 1926.
-The Church of Christ in Thailand 1992.
-CCA consultation with church leaders from Chna : Hong Kong March 23-26, 1981.
280.899510593 B642C Chinese Churches in Thailand.
370 F866PPedagogy of the oppressed.
-A synthesis of knowlede from direct experience : home care for HIV infected persons, AIDS patients and their families...
-ราชินีในห้องมืด 2.
-ราชินีในห้องมืด 1.
-Developing skills : an integrated course for intermediate students.
-Where is God when it hurts?.
-The ministry in historical perspectives.
-Why would a good God allow suffering?.
230.095 D657Doing theology with people's symbols and images.
-Fertility and family planning in rural Northern Thailand.
-Intergenerational religious education : models, theory, and prescription for interage life and learning in the faith...
-Today's pastor : a revealing look at what pastor are saying about themselves, their peer and the pressure they face.
-A history of the church : vol.3 therevolt against the church : Aquinas to Luther
-The card : a story of adventure in the five towns.
-Understanding the new testament.
782.27 S491Service book and Hymnal : of the Luthern church in America.
-What Presbyterians believe : an interpretation of the Westminster standards.
-Preaching as God's missions : Studia Homiletica 2.
-What Asian Christians are thinking : a theological source book.
252 F748WWhat is vital in religion : sermons on contemporary Christian problems.
261.2 D657Doing theology with the spirit's movement in Asia.
230.095 D657Doing Christian theology in Asian ways.
-Teaching for results.
-A global view of Christian missions : from Pentecost to the present
-The Westminster dictionary of Christian spirituality.
-Earthen vessels and transcendent power : American Presbyterians in China, 1837-1952.
-Church growth : manual no.10.
248.4 W292TThe purpose-driven life : what on earth am I here for?.
-Congregations alive.
-Church growth : state of the art.
253 SmiEmpowering ministry : ways to grow in effectiveness.
-Don't know much about being a leader in my church.
-Dynamics of church growth.
-Five audiences.
-Church growth : and the power of evangelism ideas that work.
-The management of ministry.
-Loving across our differences.
-Life-style evangelism : crossing traditional boundaries to reach the unbelieving world.
-In word and deed : Evangelism and social responsibility.
-Gentle persuasion : creative ways to introduce your friends to Christ.
-Grace words from the cross : messages for Lent, holy week or good friday.
-Caring for the caregiver : growth models for professional leaders and congregations..
-Christian faith : an introduction to the study of the faith.
-The cost of discipleship.
-A guide to prayer.
-The three the tomb and the trumpet : sermons for lent and Easter season.
-Trouble on the mountain : sermons for the middle third of the Pentecost season.
-Preaching about crises in the community.
254.5 C156TTwelve keys to an effective church : strategic planning for mission.
-Primary speech : a psychology of prayer.
254.5 TowThe complete book of church growth.
-The Protestant pulpit : an anthology of master sermons from the reformation our oen day.
-Where the rivers flow : exploring the source of faith development.
-New day new church.
-Moments with children in worship : though the church year.
-Out of the saltshaker and into the world : evangelism as a way of life.
-Prayer that shapes the future : how to pray with power and authority.
-Fundamentals of preaching.
-Pastoral care with adolescents in crisis.
-Preaching through the year of Luke : sermons that work IX.
-Paul the apostle : the triumph of God in life and thought.
-Pastoral care for survivors of family abuse.
-Paul, in other words : a cultural reading of his letters.
-Preach and Teach : 118 sermon outlines.
254.5 C156TTwelve keys to an effective church : the leader's guide.
-Pastoral administration.
-The word and words : towards a theology of preaching.
-The peacemaker : a biblical guide to resolving personal conflict.
-The witness of preaching.
296.3 SohThe divine election of Israel.
-A map of the new country women and christinaity.
-From dream to reality.
-First comes faith : proclaiming the gospel in the church.
-Survival or revival : ten keys to church vitality.
-Spiritual entrepreneurs : 6 principles for risking renewal.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.1.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.2.
-Hear what the spirit says to the churches : towards missionary congregations in Europe.
-The heart of a great pastor : how to grow strong and thrive wherever God has planted you.
-The essence of the church : a community created by the spirit.
-Campaigning for Christ.
-The rape of the innocent.
-Spirit of the living God : what the Bible says about the spirit.
-Messiah and Minjung : Christ's solidarity with the people for new life.
294.335 M847TThai Buddhism and American Protestantism : in their social, cultural, and historical setting.
200.1 M392OOn religion.
230.044 S772GGuide to the Christian faith : an introduction to Christian doctrine.
823 A933PPride and prejudice.
-The thirteenth hour.
303.44 S949RReligion and development.
-This we believe : Asian churches confess their faith.
-Choose ye this day : how to effectively proclaim the gospel message.
-The living Bible.
-Building communities of peace for all : nine Bible studies.
-Gospel and culture.
-Emil and the detectives.
-Stories from the five towns : stsge 2 (700 headwords).
-The Mad scientists secret.
-Student's guide for writing college papers.
231 O89GGod.
227.8307 B244LThe letters to Timothy, Titus and Philemon.
248.5 M678The mission of an evangelist.
-Luther as seen by Catholics.
275.93 S972TTowards a clean church : a case study in nineteenth-century Thai church history.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.3.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.4.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.5.
-Churches respond to BEM : official responses to the Baptism, Eucharist and ministry text, vol.6.
-The home medical manual ; vol.1 A-B.
-The home medical manual ; vol.2 C-F.
-The home medical manual ; vol.3 G-O.
-The home medical manual ; vol.4 P-Z.
-The integrity of worship : ecumenical and pastoral studies in liturgical theology.
-Love your enemies : discipleship, pacifism, and just war theory.
-A time for worship : worship resources for worship leader.
241 DusEthics and community.
-Sexual paradox : creative tensions in our lives and in our congregations.
-Interpretation and obedience : from faithful reading to faithful living.
-Your spiritual gifts : can help your church grow.
-Sex in the parish.
-The church's ministry with older adults.
-Jung and Christianity in dialogue : faith, Feminism, and hermeneutics.
-Firestorm : preventing and overcoming church conflicts.
-Marketing for congretions : choosing to serve people more effectively.
-The study of liturgy.
-Christian peacemaking : from heritage to hope.
-Hoe to attract and keep active church member.
280.04206 V252IIntroducing the world council of churches.
253 Ive They're killing an innocent man! : the cry of those who have never heard.
268.434 M156RThe Religious education of adults.
-Teaching children the Bible : new models in Christian education.
-The pastor as evangelist.
-Introduction to pastoral care.
-Signs of hope in the city : ministries of community renewal.
-The Laity in ministry.
253 IveTeam Ministry : putting together a team that makes churches grow.
-Prayers for today's church.
-Protestant worship : traditions in transition.
-Ministry of the Laity.
-Managing church conflict.
-The hope for wholeness : a spirituality for feminists.
-Homosexuality and Christian community.
-ผมไม่อยากเป็น...เด็กเหลือขอ = Nobody's child.
-Welcome! : tools and techniques for new member ministry.
248.4 DolThe sucessful family : everything you need to know to build a stronger family.
-Touch holiness : resources for worship.
-Young children and worship.
-Reclaiming the great commission : a practical model for transforming denominations and congregations.
-Mature Christianity in the 21st century : the recognition and repudiation of the anti-Jewish polemic of the new testamen
-Understanding and counseling the alcoholic : through religion and psychology.
-The serenity prayer : faith and politics in times of peace and war.
-The church in the power of the spirit : a contribution to Messianic ecclesiology.
-The Westminster dictionary of worship.
782.27 N532 The new church hymnal.
-A legacy remembered : a century of medical missions.
-Translating the message : the missionary impact on culture.
252 PatPatterns of preaching : a sermon sample.
-In the way : a study of Christian missionary endeavours.
-Earthing the gospel : an inculturation handbook for pastoral works.
-Marital counseling.
-A study of the patterns of detachment in interpersonal relationships in a local Thai church.
220.07 S439Search the scriptures.
-Justice church : the new function of the church in North American Christianity.
-Pastoral care of battered women.
261.2 SweThe church as evangelist.
-Christian mission : in the modern world.
-The coffee house ministry.
-God-Centred evangelism : a presentation of the scriptural theology of evangelism.
-The Christian family : from the seminar that's given new life to thousands of marriages and families.
232.908 B732MMeeting Jesus again for the first time : the historical Jesus and the heart of contemporary faith.
-Marginality : the key to multicultural theology.
-Missions and theological education in world perspective.
-Sharing your faith with a Muslim.
294.33770959 R382Religion and legitimation of power in Thailand, Loas, and Burma.
-Understanding the old testament.
-What next in mission?.
-A church in transition.
294.392 M984C The central philosophy of Buddhism : a study of the Madhyamika system.
230.09 P697HA history of Christian theology : an introduction.
230.095 S698TThird-eye theology : theology in formation in Asian settings.
-Church growth : the development of the Korean churches in America.
231.3 B894TA theology of the Holy Spirit : the Pentecostal experience and new testament witness.
268 G876CChristian religious education : sharing our story and vision
-Mission in dialogue.
266.00922 M678Mission legacies : biographical studies of leaders of the modern missionary movement.
-If Jesus were mayor : tranformation and the local church.
-Handbook of Christian spirituality.
-Contemporary missiology : an tintroduction.
-Culture and environment in Thailand : a symposium of the Siam society.
230.0411 Bak V.1Theology of the old testament : vol.1.
222.11077 R124GGenesis : a commentary.
226.207 B244G v.1The gospel of Matthew. Volume 1 (chapter 1 to 10).
227.077 B244LThe letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians.
270 L359H v.3A history of the expansion of christianity. volume III, Three centuries of advance, A. D. 1500 - A. D. 1800.
270 L359H v.2A history of the expansion of christianity. volume II, The thousand years of uncertainty, A. D. 500-A. D. 1500.
270 L359H v.1A history of the expansion of christianity. volume I, the first five centuries
270 L359H v.7A history of the expansion of christianity. volume VII, Advance through storm, A. D. 1914 and after with concluding...
226.3007 B244GThe gospel of Mark.
228.077 B244R v.1The revelation of John. Volume 1 (chapters 1 to 5)
227.9477 L651The letters of John and Jude.
226.6077 A188The acts of the apostles.
226.5077 B244G V.1The gospel of John. Volume 1 (chapters 1 to 7)
228.077 B244R v.2The gospel of John. Volume 2 (chapters 8 to 21)
226.207 B244G v.2The gospel of Matthew. Volume 2 (chapters 11 to 28).
228.077 B244R v.2The revelation of John. Volume 2 (chapters 6 to 22)
226.4077 G676The gospel of Luke.
227.87077 B244LThe letter to the Hebrews.
227.91077 L651The letters of James and Peter.
-The remaking of Christian doctrine.
225.4803 ก123ศศัพท์สัมพันธ์กรีก-ไทย และดัชนี.
485.039591 พ323พระคัมภีร์ใหม่และพจนานุกรม กรีก-ไทย ฉบับศึกษาคำกรีก.
-Barries to ecumenism : the holy see and the world council of churches on social questions.
234.2 T728PThe person reborn.
266.023 AndMission trends no.1 : crucial issues in mission today.
270 L359H v.6A history of the expansion of Christianity. volume VI, the great century in Northern Africa and Asia...
270 L359H v.5A history of the expannsion of Christianity. volume V, The grat century in thee Americas, Australasia, and Africa...
270 L359H v.4A history of the expansion of christianity. volume IV, The great century in Europe and the United States of America...
-Share the new life : with a Jew.
-Buddhism in a Nutshell.
-Classics of Christian missions.
-Evangelism : doing justice and preaching grace.
-Manual of Christian doctrine.
-The gold-crowned Jesus and other writings.
-Making the small church effective.
-Spirituality and justice.
-Understanding church growth.
253.0959 Y46MMinister as theological education.
-Biblical numerology.
-The church between temple and mosque : a study of the relationship between the Christian faith and other rreligions.
-A summary of Christian doctrine.
-Cultivating wholeness : a guide to care and counseling in faith communities.
223.707 W629BThe book of Proverbs.
224.5077 H224BThe book of Daniel.
-The books of Amos, Hosea and Micah.
224.9077 W345BThe books of Joel, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah.
224.9077 M411B The books of Haggai, Zechariah and Malachi.
-The Letters of Paul to the Ephesians, to the Colossians and to Philemon.
223.207 R724PPsalms 1-50.
223.207 R724PPsalms 51-100.
223.207 R724PPsalms 101-150.
261 ศ852ปประเพณีไทยกับความเชื่อของคริสเตียน.
234.2 ซ812ฤฤทธิ์เดชแห่งความเชื่อ = Mighty faith.
248.4 ท322สแสวงหาน้ำพระทัย = Seeking God's will.
-พ่อจ๊ะ!.
-อมตพจน์.
-เกมชีวิต
-The book of the prophet Isaiah : chapters 1-39.
-The book of the prophet Jeremiah : chapter 1-25.
-The book of prophet Jeremiah : chapter 26-52.
-The book of prophet Ezekiel.
-The book of Judges.
-The first book of Samuel.
-The second book of Samuel.
-The first book of Kings.
-The second book of Kings.
-The books of Ezra and Nehemiah.
-The Letter to the Romans.
221.7 C625EExodus.
222.13077 P846LLeviticus.
222.14077 S935NNumbers.
221.7 P558DDeuteronomy.
-The first and second books of the Chronicles.
231.765 อ944พพระเจ้ากับทฤษฎีวิวัฒนาการ = From nothing to nature.
225.591 พ323พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2002 = Thai Holy Bible new testament standard version 2002.
269.2 AndMission trends no.2 : evangelization.
261.8 AndMission trends no.4 : liberation theologies.
261.2 AndMission trends no.5 : faith meets faith.
275.93 ศ379ศาสนาคริสต์-มิชชันนารี-สังคมไทย : รวมบทความชุดที่ 1.
-Barron's regents exams and answers earth science.
379.28 W526Who are we? The quest for a religious education.
-The evangelism helper : a plan for equipping from the college Hill Presbyterian church.
-The ways of the spirit.
940.3 ป468สสงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี.
-Religious affairs in Lao P.D.R : policies and tasks.
787.87 ส253บบันไดเสียงกีตาร์ = Guitar scales.
787.87 ส253คคู่มือคอร์ดกีตาร์ = Guitar chords.
-Religion and society : towards a theology of struggle book 1.
-Presbyterians in world mission : a handbook for congregations.
253 B355RThe reformed pastor.
-Ministry with older persons : a guide for clergy and congregations.
-Jewish and Christian self-defination : vl.2 aspects of Judism in the Graeco-Roman period.
-Christian faith and other faith : the Christian dialogue with other religions.
-An introduction to the history of South-East Asia. New Edition
-Exploring the new testament.
492.48242 M447KKey to the exercises in the twentyfifth and twentysixth editions of the late Professor A. B. Davidson's Introductory...
786.92 ส253รร้องเล่นให้เป็นวง 1 : กลองชุด. (CD ประกอบ)
786.59 ส253รร้องเล่นให้เป็นวง 1 : คีย์บอร์ด. (CD ประกอบ)
787.41 ส253รร้องเล่นให้เป็นวง 1 : เบส. (CD ประกอบ)
787.87 ส253รร้องเล่นให้เป็นวง 1 : กีตาร์. (CD ประกอบ)
-ปทานุกรมภาษามือไทย. ฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม
226.077 H288 V.1A harmony of the gospels Matthew, Mark and Luke. vol.1
226.077 H288 V.2A harmony of the gospels Matthew, Mark and Luke. vol.2
226.077 H288 V.3A harmony of the gospels Matthew, Mark and Luke. vol.3 and the epistles of James and Jude
226.5077 G676 v.1The Gospel According to St. John 1-10. vol.1
226.5077 G676 V.2The Gospel according to St. John 11-21 and the first Epistle of John. vol.2
226.607 A188 V.1The Acts of the apostles 1-13. vol.1
226.607 A188 V.2The Acts of the apostles 14-28. vol.2
-The Epistles of Paul the Apostle to the Romans and to the Thessalonians.
227.2077 F522The first Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians
227.407 E64The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians.
-The Epistles of Paul the Apostle to the Hebrews and the first and second Epistles of St. Peter.
-Celebrate the God who loves! : SIM pictorial.
-That day with God.
223.207 ร164สสดุดี = Psalms.
266 K16UUnderstanding Christian missions.
266.001 R282Readings in missionary anthropology II.
266.001 B317MMission theology : 1948-1975: years of worldwide creative tension--ecumenical, evangelical, and Roman Catholic
-Customs and Cultures: Anthropology for Christian Missions.
-เรื่องชวนอ่าน. เล่ม 1
226.5007 ก522 ล.1การศึกษาพระกิตติคุณยอห์น. เล่ม 1
ย. ห661เหตุเกิดที่ใต้หลังคา = A sick man down from the roof.
-กลับบ้านดีกว่า = The prodical son.
ย. ด273ดาวิดเล็กพริกขี้หนู = The story of David.
-ผู้กางแขน บนกางเขน = The crucifixion of Jesus.
-เยเรมีย์บุรุษผู้ไม่เคยท้อถอย = The story of Jeremiah.
-จุ่มด้วยความเชื่อ = Miraculous healing.
-โยนาห์จอมดื้อ = The messager inside a fish.
ย. น514น้ำใจจากเพื่อนต่างแดน = The good Samaritan.
ย. พ362พระเยซูทรงบังเกิด = Jesus is born.
ย. พ362พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว = Jesus is alive.
-เปโตรผู้หาคนดั่งหาปลา = Peter fisher of man.
-เปโตรผู้อยากรู้อยากเห็น : Peter and doubt.
-ชายตาบอดผู้ไม่ยอมสิ้นหวัง : Blind Bartimaeus.
ย. ร715รูธยอดสะใภ้ = Ruth.
ย.ท382ทาสที่ไม่ยอมให้อภัย = The unforgiving servant.
ย. ส317สยบพายุ = Jesus calmed a storm.
-เปาโลสิงห์ร้ายกลับใจ = The story of Paul.
ย. ช583ชีวิตเปลี่ยนได้ = The miraculous change.
ย. ศ873เศรษฐีเตี้ยผู้ยอมเป็นยาจก = A short man called Zacchaeus.
ย. ด819เด็กหญิงผู้ฟื้นจากความตาย = Jairus' daughter was healed.
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 1 แผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินสวรรค์
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 2 พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 3 วิธีพิชิตชัยชนะในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 4 พระวจนะของพระเจ้า
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 5 เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมา
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 6 ความรอดและบำเหน็จ
-บันไดเจ็ดขั้น. เล่ม 7 สัจจะสี่ประการที่เราต้องรู้
230.01 B877PPhilosophy and the Christian faith : a historical sketch from the middle ages to the present day.
220 H761The holy Bible containing the old and new testaments.
225.48 G793The Greek New Testament.
-Dying we live : the messages and records of some Germans who defied Hitler.
266.00922 E21PPathfinders of the world missionary Crusade.
226.307 บ231พพระกิตติคุณมาระโก = Mark's gospel.
-รายงานพันธกิจคริสตจักรภาค และพันธกิจต่าง ๆ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
-รายงานพันธกิจการศึกษา.
-รายงานพันธกิจการแพทย์ หน่วยงาน สถาบันอื่น ๆ และภราดรผู้ร่วมงาน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
-ประวัติศาสตร์ คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ลำพูน.
-Printing.
-The dairy industry.
-Beef cattle.
-Wheat.
-Orchards.
-Salt.
-101 cool science experiments.
266.007152 H145LThe leading edge.
782.27 พ919เพลงไทยนมัสการ ฉบับภาษาอังกฤษ.
220.7 I61 V.1The Interpreter's Bible, Vol. 1: General and Old Testament Articles, Genesis, Exodus.
220.7 I61 V.8The interpreter's Bible, Vol. 8: Luke, John.
220.7 I61 V.2The Interpreter's Bible, Vol. 2: Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judes, Ruth, Samuel.
220.7 I61 V.4The Interpreter's Bible, vol.4: Psalms, Proverbs.
220.7 I61 V.7The Interpreter's Bible, Vol. 7: General articles on the new testament, Mathew, Mark.
220.7 I61 V.9The Interpreter's Bible, Vol. 9: Acts, Romans.
220.7 I61 V.3The Interpreter's Bible, Vol. 3: Kings, Chronicles, Ezara, Nehemiah, Ester, Job.
220.7 I61 V.6The Interpreter's Bible, Vol. 6: Lamentations, Ezekiel, Daniel, Twelve Prophets.
220.7 I61 V.11The Interpreter's Bible, Vol. 11: Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrew.
220.7 I61 V.12The Interpreter's Bible, Vol. 12: James, Peter, John, Jude, Revelation.
225.3 T391 V.1Theological dictionary of the new testament. vol.1
225.3 T391 V.9Theological dictionary of the new testament. vol.9
225.3 T391 V.7Theological dictionary of the new testament. vol.7
225.3 T391 V.5Theological dictionary of the new testament. vol.5
225.3 T391 V.4Theological dictionary of the new testament. vol.4
225.3 T391 V.10Theological dictionary of the new testament. vol.10
225.3 T391 V.8Theological dictionary of the new testament. vol.8
225.3 T391 V.6Theological dictionary of the new testament. vol.6
225.3 T391 V.2Theological dictionary of the new testament. vol.2
225.3 T391 V.3Theological dictionary of the new testament. vol.3
266 B742Witness to the world : the Christian mission in theological perspective.
220.3 I61 V.4The interpreter's dictionary of the Bible : an illustrated encyclopedia. vol.4; R-Z
220.3 I61 V.1The interpreter's dictionary of the Bible : an illustrated encyclopedia. vol.1; A-D
253.5 อ945ผผู้หักโซ่ตรวน = The bongage breaker.
248.2 ท637พพักใจในพระเจ้า = When God tells you to rest.
266 ซ489ววิสัยทัศน์แห่งพันธกิจโลก = A reader on world mission.
266.0092 ท339จจากเยรูซาเล็มสู่ปลายแผ่นดินโลก = From Jerusalem to Irian Jaya.
268.6 ฮ621กการสอนที่มีอานุภาพเปลี่ยนชีวิต = Teaching to change lives.
248.4 อ968ส สู่อิสรภาพ.
220.7 ว859จจงภักดี = Be loyal.
248.4 ฮ256ลลับหลังคนอื่นคุณเป็นอย่างไร = Who you are when no one's looking.
649.64 ด279กกล้าสยบอารมณ์ร้ายของลูกรัก = Temper your child's tantrums.
248.32 ช792ขขุมพลังแห่งการอธิษฐานเพื่อผู้ป่วย = Hidden power of the believer's touch.
248 ส11ส12 หลุมพรางบนเส้นทางชีวิต = The twelve transgressions.
234.13 จ213ฤฤทธิ์ความคิดชีวิตอัศจรรย์ = The supernatural power of a transformed mind.
248.32 ก253กการอธิษฐานวิงวอนระดับยุทธศาสตร์ = Authority to trend.
248 ฟ133ออานุภาพแห่งพระเมตตา = The power of one Chritian life.
223.2 ว423วันต่อวัน...ในพระปัญญา.
252.615 ถ298ถ้อยคำแห่งความปรีดียิ่ง : รวบรวมคำเทศนาในวันคริสตมาส = Sermons on Christmas.
248.8425 อ981พพลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา = The power of a praying wife.
248.32 ฮ974มไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน : ผ่อนคลายเพื่ออยู่กับพระเจ้า = Too busy not to pray.
222.11077 ธ392บบทเรียนจากปฐมกาล = Lesson from the Genesis.
222.1207 ธ392บบทเรียนจากอพยพ = Lessons from the Exodus.
222.1407 ธ392บบทเรียนจากกันดารวิถี = The lesson from Numbers.
227.807 ห1591,2 ทิโมธี (1,2 Timothy) ทิตัส (Titus) ฟิเลโมน (Philemon) ฮีบูร (Hebrews) ยากอบ (James) 1,2 เปโตร (1,2 Peter).
227.107 ว579รโรม (Romans) 1,2 โครินธ์ (1,2 Corinthians).
226.307 ก888มมาระโก (Mark).
223.707 บ284สสุภาษิต (Proverbs) ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) เพลงซาโลมอน (Song of songs).
222.1107 ร195ปปฐมกาล (Genesis) อพยพ (Exodus).
220.830685 น417บบทเรียนจากชีวิตคู่สมรสในพระคัมภีร์.
220.92081 ท322บบทเรียนจากชีวิตบุรุษในพระคัมภีร์.
222.106 ค695คู่มือศึกษาเบญจบรรณ (ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญัติ) = Study notes for Pentateuch...
224.6 พ387พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษาภาคพันธสัญญาเดิม: ผู้เผยพระวจนะน้อย นาฮูม, ฮาบากุก, เศฟันยาห์, ฮักกัย, เศคาริยา, มาลาคี.
223.207 ค695คู่มือศึกษาพระธรรมสดุดี = Study notes for Psalms.
225.595911 พ323พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับศึกษา ภาคพันธสัญญาใหม่ = Thai study new testament.
226.2 ค181ความสุขที่แท้จริง : พระธรรมมัทธิว.
226.5 บ895แบบอย่างแห่งรัก : พระธรรมยอห์น = A model of love.
227 ข462ข่าวดี!...ต้องบอกต่อ : พระธรรมกิจการ.
-แมรี่ โจนส์ กับพระคัมภีร์เล่มแรก = Mary Jones and her Bible.
223.707 พ919เพลงซาโลมอน ฉบับศึกษา = Song of Solomon: Thai study version.
231.73 ช583ชีวิตที่เป็นไท 2.
231.73 ช583ชีวิตที่เป็นไท 3.
ย. ส72810 เรื่องเด่น : เกี่ยวกับเปโตร = 10 great stories : Bible stories about Peter.
ย. ส72810 เรื่องเด่น : เกี่ยวกับเปาโล = 10 great stories : Bible stories about Paul.
ย. ส72810 เรื่องเด่น : ที่พระเยซูทรงเล่า = 10 great stories : Bible stories Jesus told.
ย. ส72810 เรื่องเด่น : จากมาระโก = 10 great stories : Bible stories from Mark.
248.4 ว366ตตอบ 12 คำถามยากๆ ในชีวิต = God's answer to life's difficult questions.
248.4 ว366พพลังเปลี่ยนชีวิต = God's power to change your life.
220.9509 พ378พระคริสต์ : พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับย่อ.
222.3207 ว859จจงพร้อมอยู่เสมอ = Be available.
248.2 ม971ออิ่มเอมรักจากพระเจ้า = The satisfied heart.
220.92 พ871สสายใยแห่งความหวัง.
248.4 ฟ569ชัยชนะเหนือวิญญาณศาสนา = Conquering the religious spirit.
253.5 ร951กการถูกปฏิเสธ = Rejection.
253.5 ร951ออิจฉา & ริษยา = Envy and jealousy.
253.5 ศ524คคู่มือการให้การปรึกษาและแก้ปัญหาชีวิตแบบคริสตชน = Handbook for Christian counseling and life problem solving.
248.5 อ835หเหตุใดเราจึงเป็นคริสเตียน.
-พ้นเงามัจจุราช.
248.3 ศ524นนมัสการ = Worship.
248.3 บ891แบบแผนคำอธิษฐานของพระเยซู.
231.73 พ453พลังเพื่อชีวิต.
745.54 พ115พับกระดาษ. เล่ม 1
220.3 I61 V.3The interpreter's dictionary of the Bible : an illustrated encyclopedia. vol.3; K-Q
220.3 I61The interpreter's dictionary of the Bible : an illustrated encyclopedia. Supplementary Vol.
-Essays on Korean heritage and Christianity.
782.27 A728Armed Forces Hymnal.
230.09015 K29EEarly Christian doctrines.
222.11007 พ323พระเจ้าทรงเห็นว่าดีนัก : คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ อันดับ 1 พระธรรมปฐมกาล
305.80959 S727Southeast Asian Tribal groups and ethic minorities: Prospects for the Eighties and beyond.
340.59 D213AAn outline of Islamic family law.
-The way of meekness: being Christian and Thai in the Thai way.
-Gateway to the Akha world: kinship, ritual, and community among highlanders of Thailand.
-Life of Joshua.
220.910223 ร778ผแผนที่พระคัมภีร์.
485.039591 น672พพจนานุกรม กรีก-ไทย = Greek-Thai Dictionary.
-รักในบ้านเรา : คู่มือนมัสการในครอบครัว
787.87 ส253กีตาร์ : หนังสือชุดฝึกทักษะเครื่องดนตรีตามโน้ตสากล
ย. พ323พระผู้ทรงฤทธิ์ : ชีวประวัติพระเยซูคริสต์.
390.9593 ผ68ฮฮีต 12 ครอง 14 : ประเพณีชาวอีสาน ฤกษ์ ยามวิถีชีวิตประจำวัน คติชาวบ้าน ผะหยาภาษิต.
248.4 บ19สเส้นทางแห่งความสุข = Journeys of joy.
254.5 C156TTwelve keys to an effective church: the planning workbook.
248.4 บ19สเส้นทางแห่งความหวัง = Journeys of hope.
373.593 พ764ววังหลัง-วัฒนาฯ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี : ความภาคภูมิใจ กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัยใ
248.3 ม636มุมสงบ = The quiet time.
P. ท331ขของฝากจากผู้ใหญ่.
809.93522 ด944ออิทธิพลของพระคัมภีร์ไบเบิลต่อวรรณกรรมตะวันตก.
226.8 JonThe art and truth of the parables: study in thier literary form and modern interpretation.
-The private letters of Luke.
266.06 StaThe gospels and Jesus.
933 Vau V.1Ancient Israel Roland de Vaux : vol.1 social institutions.
933 Vau V.2Ancient Israel Roland de Vaux : vol.2 Religious institutions.
221.4 PfeThe Dead sea scrolls and the Bible.
226.9 FoxThe sermon on the mount: a general introduction to scientific Chrstianity in the form of a spiritual key to Matthew...
940.21 ManA world lit only by fire: the medieval mind and the Reniassance; portrait of an age.
-A sense of mission : Guidance from the gospel of john.
-The keys of the kingdom.
270.1 WanA history of the early church To A.D. 500.
270.1 DeaA history of the medieval church 590-1500.
225.9 Tamin the days of Paul: the social world and teaching of the apostle.
268.434 OsmTeaching for faieth: a guide for teachers of adult classes.
-The growing seed: the Christian church in Indonesia.
-The gospels portraits of Christ.
248.3 หนังสือนมัสการครอบครัว.
-แนะนำพันธสัญญาเดิมและใหม่.
227.506 MacGod's order: the Ephesian letter and this present time.
248.3 BalPrayer in the Hebrew Bible: the Drama of divine-human dialogue.
223.2052 BraPsalms/now.
221 EisThe old testament: an introduction.
230.0411 BaaThe theology of the Old Testament
-The meaning of Christ.
-Essays on old testament hermeneutics.
-Meditations on new testament symbols: devocations for women.
-From Joseph to Joshua: biblical traditions in the light of archaeology.
225.9 BodA gallery of new testament rogues: from Herod to Satan.
-Essays on old testament history and religion.
-พระเจ้าทรงรักคุณ.
-คู่มือบทเรียนอิสเตอร์: มหัศจรรย์วันอิสเตอร์.
-25 เรื่องโปรดจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล.
-The Psalms: and their meaning for today.
-The interpretation of scripture.
261.2 SweThe church as evangelist.
266 AllMissionary methods: St.Paul's or ours?
248.8 SmiGod on the job: finding God who waits at work.
-The Presbyterian church in New York city.
269.2 GreEvangelization in the world today.
-New testament theology today.
808.066 McfSpeaking in parables: a study in metaphor and theology.
226.406 ConThe theology of St. Luke.
221.9 MatOld testament parallels: laws and stories from the ancient near East.
226.06 BoeThe four gospels and acts: a short introduction.
224 CorThe prophets on main street.
230.0411 AndThe old testament and Christian faith: a theological discussion.
220.8333 BruThe land: place as gift, promise, and challenge in Biblical faith.
492.4 BarThe semantics of Biblical language.
296.0901 RinIsraelite religion.
-New testament theology.
232 ReuJesus in the church's gospels: modern scholarship and the earliest sources.
492.4 SeoA grammar for biblical Hebrew.
266.5131 SmiFrom Colonialism to world community: the church's pilgrimage.
225.6 PerReading the new testament.
225.6 SchThe revelatory text: interpreting the new testament as sacred scripture.
225.9 LohThe new testament environment.
225.92 BekThe triumph of God: the essence of Paul's thought.
225.6 GraAn introduction to new testament thought.
-The world God sent.
226.806 SteAn introduction to the parables of Jesus.
488.2 JayNew testament Greek: an introductory grammar.
232.5 JanThe resurrection of Jesus Christ in new testament theology.
270 WalA history of the Christian church.
220.93 FinLight from the ancient past: the archeological background of Judaism and Christianity.
221.61 GotA light to the nations: an introduction to the old testament.
-Explaining the gospels.
231.8 RobThe cross in the old testament.
224.6066 DooProphet of love: understanding the book of Hosea.
-Planning for mission: working papers on the new quest for missionary communities.
225.61 ScoThe literature of the new testament.
-The apostle: a life of Paul.
230.0415 BulTheology of the new testament. vol.1
232 FulThe Foundations of new testament Christology.
226.96 SikThe message of the Lord's prayer.
232 CulThe Christology of the new testament.
227 MacEntrusted with the gospel: Warrack lecture on preaching.
227.06 RobThe body: a study in Pauline theology.
-Human achievement and divine vocation in the message of Paul.
226.3067 RobThe problem of history in Mark.
230.0415 MouThe phenomenon of the new testament: an inquiry into the implications of certain feature of the new teatament.
232 RobA new quest of the historical Jesus.
-The threat of falsehood: a study in the theology of the book of Jeremiah.
-Current issues in new testament interpretation: Essays in honor of Otto A. Piper.
261.8 WillThe integrity of the gospel: a critique of liberation theology.
-The light of the nations: evangelical renewal and advance in the nineteenth century..
270 WalA history of the Christian church.
225.9 GraA historical introduction to the new testament.
230 AndMission trends no.3: thurd world theologies.
232.09 JohThe real Jesus: the misguided quest for the historical Jesus and the truth of the traditional gospels.